Changelog 4.10 beta2

ZADÁNÍ SLUŽBY INTERNET

 • V kartě klienta v Aktivní služby je přepsána stránka přidání služby Internet do nového frameworku.
 • Ve fakturačních informacích o službě je nová položka "Den fakturace". Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.
 • Zadávací pole jsou uspořádána tak, aby na sebe jednotlivé kroky lépe logicky navazovaly.
 • V pop-up menu "Přípojný bod" a "Switch" je možné jednoduše vyhledávat zadáním hledaného řetězce přímo do pop-up menu.
 • Při zadávání IP klienta se nejdříve zadává IP klienta a následně IP koncového zařízení (dříve bylo pořadí obráceně).
 • Při zadávání IP adresy je možné zadat IP adresu, na kterou se provádí NAT na klienta (viz. bod IP NAT POOLS). Kliknutím na checkbox "NAT klienta" je možné vybrat IP adresu z NAT POOLS. Pokud je povolené automatické propisování NAT pravidel, tak se na příslušném routeru vytvoří NAT pravidlo pro SRC i DST.

RADIUS POZASTAVENÍ KLIENTŮ

 • Přepracováno pozastavení klientů, kteří jsou autorizovaní přes RADIUS. Dříve se při pozastavení klienta zakázalo ověření přes RADIUS, takže se klient neověřil a služba mu přestala fungovat. Problém byl v tom, že klient nevěděl jestli je pozastaven nebo se jedná o technický problém.
 • Nyní při pozastavení klienta zůstane klient autorizovaný přes RADIUS a provede se klasické přesměrování na informační stránku, kde je klient informován, že je pozastaven například z důvodu neplacení. Stejně to funguje u služby Internet bez autorizace přes RADIUS

Changelog 4.15 beta1

 • Při editaci služby IPTV je nyní možné zvolit, na jakém portu switche se služba nachází. Informace je to informativní, aby bylo jasné, co se na kterém portu switche nachází.
 • Při editaci služby IPTV je nyní možné nastavit Den fakturace. Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu Fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.

Changelog 4.15 beta1

 • Nyní je možné v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.
 • Nově byly do systému implementovány výpovědi ke klientským službám. K tomu se vztahují dva nové číselníky Důvody a Způsoby dodání, které se nastavují v Nastavení Číselníky Výpovědi.
 • Při ukládání aktivní služby internet je možné nyní ukládat výpovědní lhůtu v měsících. Při vytváření výpovědi se tato lhůta automaticky přednastaví.
 • Výpověď je poté možno vytvořit v Kartě klienta / Výpovědi.
 • V Klienti Internet je možné si vyfiltrovat klienty s aktivní výpovědí filtrem Podrobnosti / Aktivní výpověď. Aktivní výpovědí se rozumí, že klientovi aktuálně běží výpovědní lhůta.

Adresní místa

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace)

Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPadmin implementovány Adresní místa.

Systém v rámci přechodu na verzi 4.18, beta 3 provede automatickou konverzi stávajících adres (adresa klienta a služby Internet) do Adresních míst. Pokud je nalezena patřičná shoda, je přiřazen RUIAN kód. Kde se nepodaří stávající adresu sprárovat, bude nutné ji ručně opravit. Takovéto záznamy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet, ve filtru Podrobnosti - Adresy bez Ruian kódu.

 • Zadávání těchto nových Adresních míst je nyní možné v editaci klienta a editaci služby Internet.
 • Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ, Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres, Stát.
 • Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím se možnost potvrdí. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.
 • Import adres z databáze RUIAN trvá cca 25 min po update na novou verzi ISPadmin - po tuto dobu nejsou pole zbarvena. Jakmile je import dokončen, aktivuje se modul pro napovídání a kontrolu adres.
 • Pro usnadnění editace klienta bylo přidáno tlačítko Editace klienta icon edit také do seznamu klientů v KlientiKontakty.
 • Importní skript těchto adres se spustí automaticky v updatu. Skript může běžet desítky minut (podle aktuálního vytížení serveru). Informaci o stavu importu adres naleznete v Ostatní Nástroje.
 • Export těchto adresních míst pro Geografický sběr dat bude podmíněn správně zadanými adresami u klientů a služeb (Export geografických dat do CSV v Statistiky Stat.klientů Podle připojení)

Changelog 4.22 beta1

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Changelog 4.24 beta1

Klienti

 • V Klienti Poptávky přibyla možnost přidat libovolné množství poznámek ke každé poptávce. Je taktéž možné odeslat email přimo poptávající osobě. Tyto emaily se ukládají do historie dané poptávky.
 • Autorizované požadavky od klientů nyní obsahují odkaz na relevantní Kartu klienta.
 • Při editaci služby v režimu reverse charge je nyní možné zadat Kód plnění.

 

Changelog 4.24 beta3

Klienti

 • U služby IPTV je nyní možné přidat poznámku.

 • HU lokalizace: Bylo opraveno chybné zobrazování ceny služby Internet v Kartě klienta, v Klienti Internet a v nastavení tarifů, ke kterému docházelo při nastavení individuální sazby DPH pro službu Internet.

 • Byl opraven formulář pro přidávání Obecné služby. Před opravou nebylo možné zadat cenu ve formě desetinného čísla.

 • Při vystavování opravného daňového dokladu jej systém defaultně okamžitě potvrdí (checkbox Potvrdit ODD ihned). Dobropis je tak okamžitě zahrnut do účetních přehledů v systému.

 

Changelog 4.24 beta5

Klienti

 • V Klienti Internet je nyní možné filtrovat klienty s pozastavenou službou dle důvodu pro pozastavení služby.
 • Do tabulky v záložce Klienti Internet byl přidán nový sloupec: Cena za měsíc s DPH. To, jestli je zobrazen, závisí na nastavení této stránky.
 • SMS zprávy od klientů se nově identifikují i dle kontaktních osob uvedených v Kartě klienta.

Changelog 4.26 beta1

SPRÁVA KLIENTŮ

 • Byla zkrácena doba nutná pro načtení stránky Klienti Internet.
 • Na příjmových hotovostních dokladech přibyla kategorie Mimo DPH, do které spadají např. úhrady faktur.
 • Opraveno datum při editaci poznámky v kartě klienta.
 • Nově je možné při zadání výpovědi klientovi zaškrtnout volbu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty. Tím se služba automaticky odstraní po skončení výpovědní lhůty - Datum ukončení. Zároveň se klientovi odešle potvrzení o zrušení služby emailem. Nastavení obsahu emailu se provádí v Nastavení Ostatní Šablony mailů, sloupec Výpovědi.

Changelog 4.26 beta2

SPRÁVA KLIENTŮ

 • V Klienti Kontakty je možné zapnout sloupce IČO a DIČ pro zobrazení i export - iconopen.
 • Příjmové hotovostní doklady je nyní možné odeslat emailem kliknutím na icon email2 u daného dokladu (Karta klienta > Fakturace).

Changelog 4.26 beta5

Klienti

 • Karta klienta / Fakturace / Platby: Nově se v seznamu přijatých plateb zobrazuje i sloupec Přijal, ve kterém je uveden administrátor, který provedl přijetí platby (přes Fakturace Úhrady Úhrady).
 • Byla opravena chyba kontrolního mechanismu na stránce Přidat nový kontakt / Změna kontaktních údajů. U firemních klientů nebylo možné zadat do pole jiné než numerické hodnoty.
 • Byla opravena chyba vznikající při stornu dobropisu, kdy se dobropisovaná částka nepřičetla zpět do kreditu klienta.
 • V nastavení služby IPTV je nyní možné vložit číslo smlouvy.
 • V nastavení služby kabelového internetu (CMTS) je nyní možné nezadávat IP adresu klienta. Použije se dynamická IP adresa z rozsahu, který je definován na daném routeru v sekci Routované sítě (pole Dynamický rozsah DHCP). Aby bylo možné takovou službu uložit, je nezbytné, aby byl v nastavení daného routeru zaškrtnut checkbox Používat DHCP.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Služby je možné řadit dle názvu nebo ID. To se může hodit například tehdy, když je některá ze služeb primární a ostatní sekundární.

 

Changelog 4.27 beta1

Klienti

 • Radius NAS IP lock - Pokud je v nastavení aktivní služby Internet (Radius) zaškrtnut checkbox Uzamknout klienta, prohledají se routované sítě u routerů a klient se uzamkne na ten router, u kterého bude nalezena shoda s jeho IP adresou. V případě dvou výsledků se použije ten router, který je dle nastavení klientovi blíže (pokud je na něm nastaven shaping_router). Při nejednoznačnosti se použije původní algoritmus (uzamknout klienta až při jeho prvním přihlášení z libovolného koncentrátoru). Pro správné fungování je zapotřebí mít vyplněnou IP adresu klienta. Již uzamčení klienti nejsou nijak ovlivněni.

 

Changelog 4.28 beta1

Klienti

 • Proměnná $USER_GOODS$ ($CLI_USER_GOODS$) byla nahrazena novou proměnnou: $CLI_GOODS[column][number]$ . Tuto proměnnou můžete použít ve vzorech smluv, které se vkládají do systému v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory. Více informací naleznete zde: https://wiki.ispadmin.eu/cz/65-cz/sprava-klientu/menu-klienti/karta-klienta/smlouvy/136-smlouvy

 • Oprava chyby: Při automatickém odstranění služby na konci výpovědní lhůty nebylo nikde uvedeno jméno administrátora, který zadal výpověď do systému.

 • Byla přepsána stránka Zápočet přeplatku v Kartě klienta / Fakturace.

 

Changelog 4.30 beta1

KLIENTI

 • Souhlas s prolongací (CZ lokalizace) - Novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích platná od 2.9.2017 uděluje poskytovateli Internetu povinnost získat od svého klienta prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy. V této souvislosti bylo provedeno několik úprav a je třeba dodržet následující postup:

  • Smlouva u služby musí být nastavena na dobu určitou a zároveň musí být nastaven počet měsíců prodloužení v poli Prodloužení smlouvy.

  • Vznikla nová proměnná v Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_prolongation. Zde je třeba uvést text, který se zobrazí klientovi v Portálu klienta po přihlášení, pokud smlouva končí v kratším období, než je to, které je nastaveno v user_ending_contract_days.     

  • Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_days se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě, která má být nejdříve 3 měsíce a nejpozději měsíc před koncem účinnosti smlouvy. Pokud zadáte číslo menší než 32, použije se hodnota 32. Je to z důvodu rezervy, aby nevznikaly sporné případy. Tato proměnná se zároveň používá i pro končící smlouvy bez prolongace.

  • Nastavení Ostatní Šablony emailů - Zde je nový sloupec Prolongace, který značí, že daná emailová šablona se použije právě jen u služeb, které jsou na dobu určitou a mají aktivní prolongaci. Tímto způsobem můžete cíleně informovat jen ty klienty, kterých se to týká. Budete je informovat o tom, že mají navštívit Portál klienta pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu.

  • Souhlas/nesouhlas s prolongací uvidíte v Kartě klienta pod každou službou, které se to týká. Bude zde uvedeno N/A (klient se ještě nerozhodl), ANO (souhlas) nebo NE (nesouhlas). Pokud budete mít od klienta prokazatelný souhlas z jiného zdroje (např. písemný), je možné přímo pod službou provést ruční odsouhlasení a uvést důvod. Stejně tak v případě, že si klient své rozhodnutí rozmyslí.

 • Klienti Internet --> Sloupec SSID: Změnilo se pořadí pro stanovení přípojného bodu. Jako první se zjišťuje název přípojného bodu dle nastavení služby Internet. Pokud není SSID vyplněno, vyhledá se dle MAC adresy přímo z MikroTiku.
 • Klienti Internet --> Sloupec HW koncového zařízení - úprava: Zobrazuje se v něm CPE, nikoliv HW koncového zařízení klienta (jeho vlastní router).
 • Klienti Internet --> Kliknutí na konkrétní zesilovač --> Statistika zesilovače: Byly přidány adresy klientů a přímé odkazy do Karty klienta.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se vypočítává cena bez DPH. Česká lokalizace x ostatní lokalizace.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se zaokrouhlí vypočtená cena bez DPH.
 • Byla upravena stránka pro přidání/editaci služby Internet: Pokud nebyla vybrána lokalita, tak nebylo možné vybrat žádný tarif, který měl nastavenou určitou lokalitu.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Změna data na faktuře.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Obnovení stornované faktury.
 • Karta klienta / Statistika internetu: Funkce Modem online mohla způsobit zpomalení systému v případě nedostupnosti SNMP. Proto byl u této funkce nastaven timeout limit.

 

Changelog 4.31 beta1

KLIENTI

 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Storno dobropisu.
 • Byl přepsán skript pro pozastavení služeb klienta z důvodu neplacení. Spolu s tím byla upravena i funkčnost. Nově se pozastavuje jen ta služba klienta, která má faktury po splatnosti. Ostatní služby klienta zůstanou aktivní.
 • Oprava - Ukládání nastavení, zda hotovostní doklad evidovat v EET, či nikoliv
 • Oprava - Skript pro obnovení VoIP služby

 

Changelog 4.32 beta1

KLIENTI

 • V Kartě klienta / Aktivní služby je nové tlačítko Kopie, které předvyplní údaje pro založení nové služby. Tato funkce vám přijde vhod, pokud budete chtít vytvořit *téměř* identickou službu s jiným ID. V seznamu odstraněných služeb je nové tlačítko Nová služba, které vám umožní si vytvořit novou službu na základě již odstraněné služby.
 • Karta klienta / Fakturace: Tabulka Platby přejmenována na Spárované platby
 • Přepsána stránka Vystavit kopii faktury
 • Opravena kontrola pomocí VIES + přidáno automatické doplnění údajů z VIES (SK lokalizace)
 • Přepsán skript pro automatické doplnění MAC adresy z kabelového modemu ke službě (CMTS)
 • Funkce Souhlas s prolongací vypnuta u klientů se zadaným IČ (CZ lokalizace)
 • U souhlasu s prolongací nově uvedeno jméno klienta a jeho číslo (CZ lokalizace)
 • Drobné opravy v modulu SledovaniTV
 • Přepsán skript pro kontrolu FUP

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika