Upomínky

Tato stránka se týká šablon upomínek, jak automatických tak ručně generovaných.

Šablony lze na této stránce přidávat a editovat icon edit, popř. mazat icon delete btsp.

 

 

  Seznam systémových proměnných - O systémových proměnných zde.

Název Název nebo krátký popis šablony upomínky. Bude se zobrazovat také jako název v ručním generování upomínek v seznamu pro výběr nadefinované šablony.
Předmět Předmět odesílaného emailu. U upomínek posílaných prostřednictvím SMS se nepoužije.
Pro fakturační skupinu Je možné rozdělit upomínky i podle fakturačních skupin. Je možné u každého vzoru upomínky vybrat z pop-up menu fakturační skupinu, pro kterou tato upomínka platí. Pokud není fakturační skupina uvedena, tak vzor upomínky platí pro klienty ve všech fakturačních skupinách. V případě že je fakturační skupina vybrána, tak se při automatickém odeslání upomínek odešlou upomínky pouze pro určené fakturační skupiny.
V případě ručního generování upomínek je také možné vybrat fakturační skupinu, pro kterou se upomínky generují.
Skupina klienta

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Změnit skupinu na Také je zde možnost provést změnu skupiny klienta na jinou vybráním z pop-up menu, takže se po generování upomínek změní skupina uživatelů. Změny stavu se propisují do historie v kartě klienta.
Stav klienta

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Změnit stav na Také je zde možnost provést změnu stavu klienta na jiný stav vybráním z pop-up menu, takže se po generování upomínek změní stav uživatelů. Změny stavu se propisují do historie v kartě klienta.
Připojovat všechny neuhrazené faktury Pokud se k danému klientu vztahuje více neuhrazených faktur, touto volbou je můžete připojit k vystavené upomínce a následně zaslat klientovi všechny neuhrazené faktury v příloze ve formátu PDF. U upomínek posílaných prostřednictvím SMS se nepoužije.
Zasílat souhrnou složenku Všechny jednotlivé platby (dlužné faktury) se nahradí jedinou souhrnou složenkou. Takto může klient celý dluh uhradit jednou platbou a nemusí posílat více plateb. U upomínek posílaných prostřednictvím SMS se nepoužije.
Odesílat od Zde můžete určit po kolika dnech po splatnosti faktury se budou upomínky odesílat.
V praxi to znamená to, že pokud je faktura vystavena například 1.9, splatnost faktury je 14.9 a počet dní po platnosti je nastaven na 5, tak se automatická upomínka odešle 19.9.
Pokud se zde nastaví například počet dní po splatnosti na -2, tak se vlastně upomínka odešle 2 dny před splatností. Tím je možné zákazníka upozornit, že má za 2 dny splatnost faktury a stále ještě faktura není uhrazena.
Odesílat do Možnost nastavení rozšířena na interval, kdy se upomínka bude odesílat. Pokud bude nastaven počet dnů splatnosti OD - DO, tak se bude zasílat upomínka všem klientům, kteří mají faktury po splatnosti v tomto intervalu (toto se týká pouze ručních upomínek, u automatických upomínek je nastavení hodnoty DO ignorováno). Pokud není nastavena položka počet dnů splatnosti DO (položka je prázdná nebo má hodnotu 0), tak se upomínka odešle pouze jednou podle položky počet dnů splatnosi OD (stejně jako se zasílaly upomínky dříve).
Zpoplatnit upomínky Přejete-li si zpoplatnit zasílání upomínek (vhodné z motivačních důvodů), můžete zde zadat požadovanou cenu za zaslání upomínky. Dále je možné při zpoplatnění upomínky kromě ceny zadat i sazbu DPH. Tím je možné zadat, zda se upomínka zpoplatní částkou s DPH např. (20%) nebo bez DPH (0%). Tato částka se přidá jako průběžná položka na nejbližší vystavovanou fakturu.
Odesílat automaticky mailem Nastavení automatického generování a odesílání upomínek na klientské emaily.
Text pro email Pomocí HTML editoru vytvořte vlastní text upomínky, můžete využít systémové proměnné.
Odesílat automaticky SMSkou Nastavení automatického generování a odesílání upomínek klientům prostřednictvím SMS.
Text pro SMS V případě upomínky přes SMS se při psaní textu zobrazuje na kolik zpráv bude SMS rozdělena a kolik znaků SMS obsahuje, aby bylo možné optimalizovat počet odesílaných SMS. I zde můžete využít systémové proměnné.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika