Přidání nové služby / Úprava stávající

ISPadmin - Správa klientů Pokud máte přidaného nového klienta, jedná se o kontakt, který není v systému zatím nijak svázán s aktivní službou. Proto musíte každému novému kontaktu přiřadit nějaké služby, které bude využívat a které budou také následně fakturovány. Zároveň platí, že jeden klient s alespoň jednou aktivní službou = jedna licence.


Obrazovka na zadání nové služby je shodná s obrazovkou pro úpravu služby stávající.

icon info2 Při zadávání služby je vhodné vytvořit/zaevidovat smlouvu.

icon lupa disZobrazit odstraněné služby Zařadí do výpisu aktivních služeb i služby, které byly dříve odstraněny.
+ Přidání nové služby Je možné přidat pouze tu službu, která je nastavená v Nastavení Aktivní služby Obecné.

karta klienta aktivni sluzby pridani internet

 

Služba Internet je služba poskytování připojení k síti Internet prostřednictvím některé z těchto technologií: WiFi, LAN, FTTB, ADSL, FTTH
V systému jsou přednastavené tyto typy internetových služeb: CMTS, WIFI, Radius, PPPoE, L2TP
Tyto služby nelze vymazat. Další typy služeb se nastavují v NastaveníČíselníkyKlientiTypy služeb

Tarify ke službě Internet se nastavují v NastaveníTarifyInternet

 

 

 

 

Připojení pomocí kabelového modemu.

Typ služby Vyberte CMTS
Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny

Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny. Po výběru routeru se zobrazí IP routeru a Počet klientů na routeru. Router je možné také najít přes Vyhledání podle SSID.
Pokud nevyberete router, nebude klient omezen pouze na jeden router.
Headend Headend pro službu CMTS, přidává se na router v Hardware Routery Všechny, Přidat headend
Zesilovač

Trasový zesilovač, pasivní prvek kabelové služby.

Downstream Frequency V případě volby automaticky headend přiřadí optimální frekvenci
Upstream Channel ID V případě volby automaticky headend přiřadí channel ID
Šablona modemu Šablona pro daný modem, nastavuje se v Nastavení Syst.nastavení CATV Modem templ.
Tarif

Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.

Download/Upload Pokud je tarif Neuveden, zadává se rychlost pro Download/Upload v kb/s.
Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy

Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.

Min. doba trvání úvazku Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.


V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky

Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.

Výpovědní lhůta V Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period můžete nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.

Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

Individuální cena Pokud je tarif Neuveden, je nutné zaškrtnout a poté nastavit cenu za měsíc. I v případě vybraného tarifu je možné tuto položku využít.
Cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Popis tarifu na faktuře Popis tarifu zobrazující se na faktuře. Pokud je tarif Neuveden, je potřeba popis zadat ručně.
Typ slevy

Při úpravě/přidávání nového tarifu je možné nastavit slevu. Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do). Toto nastavení se projeví na příští vystavené faktuře a dále, dokud toto nastavení opět nezměníte. Jedná se tedy o pravidelnou slevu z přednastavené ceny tarifu.

Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.
MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd. Z nabízených IP adres je možné vybrat Privátní nebo Veřejnou IP adresu.
Hardware koncového zařízení klienta

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o AP na střeše klientova domu. Pro další přístup k AP je nutné uvést port.
NAT klienta

  Nastaveno
   Nenastaveno

NAT IP adresa přidělená klientovi. IP pools se nastavují v Nastavení IP Pools IP Pools NAT

Ze seznamu IP adres vyberte tu, kterou chcete klientovi přidělit.
Hardware konc. zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o koncový wifi modem v domě. Pro další přístup je nutné uvést port.
MAC adresa konc. zařízení

Fyzická adresa bridge. MAC adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení (CPE) poskytnuté providerem, které pracuje v režimu bridge. Pokud není MAC adresa uvedena, tak se ji systém pokusí zjistit automaticky. Systém každou hodinu kontroluje ARP tabulku všech routerů a v případě, že nalezne IP adresu, tak automaticky doplní i MAC adresu.
Informace o nalezených MAC adresách je možné zobrazit v Statistiky Historie, MAC adresy.

IP adresa konc. zařízení

IP adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení, které pracuje v režimu bridge. To znamená, že klient má dvě IP adresy. Toto je IP adresa koncového zařízeni (CPE) poskytnutého providerem sloužící např. k příjmu wifi signálu a je umístěné např. na stožáru u antény. IP adresa slouží k přístupu na toto zařízení a k jeho managementu.

Zobrazeny jsou volné IP adresy. Kliknutím provedete výběr požadované IP adresy. Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd.
Povolit SMTP

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi komunikaci na portu 25. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID smtp_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Povolit SSH

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi přístup na port 22 z vnější sítě. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID ssh_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Routované sítě

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Monitorovat klienta Aktivováním této volby se začnou vykreslovat grafy pingu na konkrétního klienta. Není potřeba aktivovat ping na všechny klienty, jen na ty, kteří často hlásí problémy. Pokud je volba aktivní, tak se každých pět minut spustí ping na klienta (20 paketů o velikosti 500 bajtů) a poté se výsledná odezva a chybovost zakreslí do grafu. Tímto je zaznamenána historie stavu klientské přípojky pro následné řešení problémů.
Zobrazovat graf pingu v KP Zobrazení vygenerovaných grafů pingu v klientském portálu. Nutno nastavit Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_display_graphs_tab = 1
Klientské nastavení přes DHCP Na přehledu s detaily služby, který se tiskne zákazníkům, se místo IP adres (wlan adresa, brána) zobrazí text Nastavení přes DHCP. V mnoha případech se totiž klienti po reinstalaci vlastního počítače snažili zadávat tyto adresy do nastavení připojení a internet jim pak nefungoval.
Poznámka Poznámka k dané službě, popř. jejímu nastavení
Poznámka pro smlouvy Poznámka ke smlouvě, na kterou se váže daná služba.
Oznamovat výpadky pro NAGIOS Při zaškrtnutí lze vybrat zařízení připojená k routeru vybraného pro danou službu. Na tomto zařízení se bude sledovat výpadek pro nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku (Nastavení Číselníky Nagios Kontakty).
Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize Jednorázová provize určenému dealerovi

Připojení pomocí bezdrátové technologie ve volných pásmech.

Typ služby Vyberte WIFI
Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny

Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny. Po výběru routeru se zobrazí IP routeru a Počet klientů na routeru. Router je možné také najít přes Vyhledání podle SSID.
Pokud nevyberete router, nebude klient omezen pouze na jeden router.
Přípojný bod

Přípojný bod je wireless karta routeru, přes který klient přistupuje do vaší sítě. Nastavení přípojných bodů v Hardware Routery Všechny, Nastavení - Přípojné body.

V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

Switch Nabídnou se pouze switche nastavené pro vybraný router, popř. je možné vybrat switch, který není připojen k routeru.
Switch port Výběr portu switche podle nastavení z Hardware Switche
Tarif

Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.

Download/Upload Pokud je tarif Neuveden, zadává se rychlost pro Download/Upload v kb/s.
Queue trees

Ve většině případů si systém nastaví queue tree sám. Zde se jedná o speciální queue tree, ve které je zákazník zařazen. Tu je třeba definovat na Mikrotiku ručně a poté zadat do ISPadmin a otestovat. Výběr QT je možný pouze v případě, že je nastavená agregace 1:1, jinak se výběr speciální QT nezobrazí. Queue tree se nastavuje v Hardware Routery Všechny.

Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy

Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.

Min. doba trvání úvazku Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.


V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky

Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.

Výpovědní lhůta V Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period můžete nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.

Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

Individuální cena Pokud je tarif Neuveden, je nutné zaškrtnout a poté nastavit cenu za měsíc. I v případě vybraného tarifu je možné tuto položku využít.
Cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Popis tarifu na faktuře Popis tarifu zobrazující se na faktuře. Pokud je tarif Neuveden, je potřeba popis zadat ručně.
Typ slevy

Při úpravě/přidávání nového tarifu je možné nastavit slevu. Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do). Toto nastavení se projeví na příští vystavené faktuře a dále, dokud toto nastavení opět nezměníte. Jedná se tedy o pravidelnou slevu z přednastavené ceny tarifu.

Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.
MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd. Z nabízených IP adres je možné vybrat Privátní nebo Veřejnou IP adresu.
Hardware koncového zařízení klienta

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o AP na střeše klientova domu. Pro další přístup k AP je nutné uvést port.
NAT klienta

  Nastaveno
   Nenastaveno

NAT IP adresa přidělená klientovi. IP pools se nastavují v Nastavení IP Pools IP Pools NAT

Ze seznamu IP adres vyberte tu, kterou chcete klientovi přidělit.
Hardware konc. zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o koncový wifi modem v domě. Pro další přístup je nutné uvést port.
MAC adresa konc. zařízení

Fyzická adresa bridge. MAC adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení (CPE) poskytnuté providerem, které pracuje v režimu bridge. Pokud není MAC adresa uvedena, tak se ji systém pokusí zjistit automaticky. Systém každou hodinu kontroluje ARP tabulku všech routerů a v případě, že nalezne IP adresu, tak automaticky doplní i MAC adresu.
Informace o nalezených MAC adresách je možné zobrazit v Statistiky Historie, MAC adresy.

IP adresa konc. zařízení

IP adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení, které pracuje v režimu bridge. To znamená, že klient má dvě IP adresy. Toto je IP adresa koncového zařízeni (CPE) poskytnutého providerem sloužící např. k příjmu wifi signálu a je umístěné např. na stožáru u antény. IP adresa slouží k přístupu na toto zařízení a k jeho managementu.

Zobrazeny jsou volné IP adresy. Kliknutím provedete výběr požadované IP adresy. Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd.
Povolit SMTP

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi komunikaci na portu 25. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID smtp_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Povolit SSH

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi přístup na port 22 z vnější sítě. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID ssh_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Routované sítě

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Monitorovat klienta Aktivováním této volby se začnou vykreslovat grafy pingu na konkrétního klienta. Není potřeba aktivovat ping na všechny klienty, jen na ty, kteří často hlásí problémy. Pokud je volba aktivní, tak se každých pět minut spustí ping na klienta (20 paketů o velikosti 500 bajtů) a poté se výsledná odezva a chybovost zakreslí do grafu. Tímto je zaznamenána historie stavu klientské přípojky pro následné řešení problémů.
Zobrazovat graf pingu v KP Zobrazení vygenerovaných grafů pingu v klientském portálu. Nutno nastavit Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_display_graphs_tab = 1
Klientské nastavení přes DHCP Na přehledu s detaily služby, který se tiskne zákazníkům, se místo IP adres (wlan adresa, brána) zobrazí text Nastavení přes DHCP. V mnoha případech se totiž klienti po reinstalaci vlastního počítače snažili zadávat tyto adresy do nastavení připojení a internet jim pak nefungoval.
Poznámka Poznámka k dané službě, popř. jejímu nastavení
Poznámka pro smlouvy Poznámka ke smlouvě, na kterou se váže daná služba.
Oznamovat výpadky pro NAGIOS Při zaškrtnutí lze vybrat zařízení připojená k routeru vybraného pro danou službu. Na tomto zařízení se bude sledovat výpadek pro nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku (Nastavení Číselníky Nagios Kontakty).
Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize Jednorázová provize určenému dealerovi

V NastaveníČíselníkyKlientiTypy služebje třeba povolit typ Radius. Synchronizace Radiusu probíhá na pozadí, nemusíte čekat na dokončení synchronizace při úpravě služby internet nebo routeru.

Typ služby Vyberte Radius
Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny

Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny. Po výběru routeru se zobrazí IP routeru a Počet klientů na routeru. Router je možné také najít přes Vyhledání podle SSID.
Pokud nevyberete router, nebude klient omezen pouze na jeden router.
Přípojný bod

Přípojný bod je wireless karta routeru, přes který klient přistupuje do vaší sítě. Nastavení přípojných bodů v Hardware Routery Všechny, Nastavení - Přípojné body.

V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

Tarif

Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.

Download/Upload Pokud je tarif Neuveden, zadává se rychlost pro Download/Upload v kb/s.
Jméno Jméno pro ověření přes Radius. Při zadání MAC adresy klienta do tohoto pole bude klient ověřen přes jeho MAC adresu v případě, že je v Mikrotiku povoleno ověření i podle MAC přes RADIUS.
Heslo Heslo pro ověření přes Radius
Uzamknout klienta Pokud si přejete povolit připojení pouze na router, na který se klient připojí jako první, zaškrtněte tuto volbu.
Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy

Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.

Min. doba trvání úvazku Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.


V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky

Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.

Výpovědní lhůta V Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period můžete nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.

Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

Individuální cena Pokud je tarif Neuveden, je nutné zaškrtnout a poté nastavit cenu za měsíc. I v případě vybraného tarifu je možné tuto položku využít.
Cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Popis tarifu na faktuře Popis tarifu zobrazující se na faktuře. Pokud je tarif Neuveden, je potřeba popis zadat ručně.
Typ slevy

Při úpravě/přidávání nového tarifu je možné nastavit slevu. Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do). Toto nastavení se projeví na příští vystavené faktuře a dále, dokud toto nastavení opět nezměníte. Jedná se tedy o pravidelnou slevu z přednastavené ceny tarifu.

Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.
MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd. Z nabízených IP adres je možné vybrat Privátní nebo Veřejnou IP adresu.
Hardware koncového zařízení klienta

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o AP na střeše klientova domu. Pro další přístup k AP je nutné uvést port.
NAT klienta

  Nastaveno
   Nenastaveno

NAT IP adresa přidělená klientovi. IP pools se nastavují v Nastavení IP Pools IP Pools NAT

Ze seznamu IP adres vyberte tu, kterou chcete klientovi přidělit.
Hardware konc. zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o koncový wifi modem v domě. Pro další přístup je nutné uvést port.
MAC adresa konc. zařízení

Fyzická adresa bridge. MAC adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení (CPE) poskytnuté providerem, které pracuje v režimu bridge. Pokud není MAC adresa uvedena, tak se ji systém pokusí zjistit automaticky. Systém každou hodinu kontroluje ARP tabulku všech routerů a v případě, že nalezne IP adresu, tak automaticky doplní i MAC adresu.
Informace o nalezených MAC adresách je možné zobrazit v Statistiky Historie, MAC adresy.

IP adresa konc. zařízení

IP adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení, které pracuje v režimu bridge. To znamená, že klient má dvě IP adresy. Toto je IP adresa koncového zařízeni (CPE) poskytnutého providerem sloužící např. k příjmu wifi signálu a je umístěné např. na stožáru u antény. IP adresa slouží k přístupu na toto zařízení a k jeho managementu.

Zobrazeny jsou volné IP adresy. Kliknutím provedete výběr požadované IP adresy. Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd.
Povolit SMTP

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi komunikaci na portu 25. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID smtp_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Povolit SSH

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi přístup na port 22 z vnější sítě. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID ssh_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Routované sítě

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Monitorovat klienta Aktivováním této volby se začnou vykreslovat grafy pingu na konkrétního klienta. Není potřeba aktivovat ping na všechny klienty, jen na ty, kteří často hlásí problémy. Pokud je volba aktivní, tak se každých pět minut spustí ping na klienta (20 paketů o velikosti 500 bajtů) a poté se výsledná odezva a chybovost zakreslí do grafu. Tímto je zaznamenána historie stavu klientské přípojky pro následné řešení problémů.
Zobrazovat graf pingu v KP Zobrazení vygenerovaných grafů pingu v klientském portálu. Nutno nastavit Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_display_graphs_tab = 1
Klientské nastavení přes DHCP Na přehledu s detaily služby, který se tiskne zákazníkům, se místo IP adres (wlan adresa, brána) zobrazí text Nastavení přes DHCP. V mnoha případech se totiž klienti po reinstalaci vlastního počítače snažili zadávat tyto adresy do nastavení připojení a internet jim pak nefungoval.
Poznámka Poznámka k dané službě, popř. jejímu nastavení
Poznámka pro smlouvy Poznámka ke smlouvě, na kterou se váže daná služba.
Oznamovat výpadky pro NAGIOS Při zaškrtnutí lze vybrat zařízení připojená k routeru vybraného pro danou službu. Na tomto zařízení se bude sledovat výpadek pro nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku (Nastavení Číselníky Nagios Kontakty).
Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize Jednorázová provize určenému dealerovi

Služba na protokolu PPPoE.

Typ služby Vyberte PPPoE
Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny

Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny. Po výběru routeru se zobrazí IP routeru a Počet klientů na routeru. Router je možné také najít přes Vyhledání podle SSID.
Pokud nevyberete router, nebude klient omezen pouze na jeden router.
Přípojný bod

Přípojný bod je wireless karta routeru, přes který klient přistupuje do vaší sítě. Nastavení přípojných bodů v Hardware Routery Všechny, Nastavení - Přípojné body.

V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

Switch Nabídnou se pouze switche nastavené pro vybraný router.
Switch port Výběr portu switche podle nastavení z Hardware Switche
Tarif

Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.

Download/Upload Pokud je tarif Neuveden, zadává se rychlost pro Download/Upload v kb/s.
PPPoE jméno Autorizační jméno pro ověření přes PPPoE protokol, zapíše se na Mikrotik, pravidla pro určení formátu jména
PPPoE heslo Autorizační heslo pro ověření přes PPPoE protokol
Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy

Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.

Min. doba trvání úvazku Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.


V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky

Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.

Výpovědní lhůta V Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period můžete nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.

Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

Individuální cena Pokud je tarif Neuveden, je nutné zaškrtnout a poté nastavit cenu za měsíc. I v případě vybraného tarifu je možné tuto položku využít.
Cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Popis tarifu na faktuře Popis tarifu zobrazující se na faktuře. Pokud je tarif Neuveden, je potřeba popis zadat ručně.
Typ slevy

Při úpravě/přidávání nového tarifu je možné nastavit slevu. Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do). Toto nastavení se projeví na příští vystavené faktuře a dále, dokud toto nastavení opět nezměníte. Jedná se tedy o pravidelnou slevu z přednastavené ceny tarifu.

Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.
MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd. Z nabízených IP adres je možné vybrat Privátní nebo Veřejnou IP adresu.
Hardware koncového zařízení klienta

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o AP na střeše klientova domu. Pro další přístup k AP je nutné uvést port.
NAT klienta

  Nastaveno
   Nenastaveno

NAT IP adresa přidělená klientovi. IP pools se nastavují v Nastavení IP Pools IP Pools NAT

Ze seznamu IP adres vyberte tu, kterou chcete klientovi přidělit.
Hardware konc. zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o koncový wifi modem v domě. Pro další přístup je nutné uvést port.
MAC adresa konc. zařízení

Fyzická adresa bridge. MAC adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení (CPE) poskytnuté providerem, které pracuje v režimu bridge. Pokud není MAC adresa uvedena, tak se ji systém pokusí zjistit automaticky. Systém každou hodinu kontroluje ARP tabulku všech routerů a v případě, že nalezne IP adresu, tak automaticky doplní i MAC adresu.
Informace o nalezených MAC adresách je možné zobrazit v Statistiky Historie, MAC adresy.

IP adresa konc. zařízení

IP adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení, které pracuje v režimu bridge. To znamená, že klient má dvě IP adresy. Toto je IP adresa koncového zařízeni (CPE) poskytnutého providerem sloužící např. k příjmu wifi signálu a je umístěné např. na stožáru u antény. IP adresa slouží k přístupu na toto zařízení a k jeho managementu.

Zobrazeny jsou volné IP adresy. Kliknutím provedete výběr požadované IP adresy. Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd.
Povolit SMTP

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi komunikaci na portu 25. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID smtp_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Povolit SSH

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi přístup na port 22 z vnější sítě. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID ssh_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Routované sítě

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Monitorovat klienta Aktivováním této volby se začnou vykreslovat grafy pingu na konkrétního klienta. Není potřeba aktivovat ping na všechny klienty, jen na ty, kteří často hlásí problémy. Pokud je volba aktivní, tak se každých pět minut spustí ping na klienta (20 paketů o velikosti 500 bajtů) a poté se výsledná odezva a chybovost zakreslí do grafu. Tímto je zaznamenána historie stavu klientské přípojky pro následné řešení problémů.
Zobrazovat graf pingu v KP Zobrazení vygenerovaných grafů pingu v klientském portálu. Nutno nastavit Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_display_graphs_tab = 1
Klientské nastavení přes DHCP Na přehledu s detaily služby, který se tiskne zákazníkům, se místo IP adres (wlan adresa, brána) zobrazí text Nastavení přes DHCP. V mnoha případech se totiž klienti po reinstalaci vlastního počítače snažili zadávat tyto adresy do nastavení připojení a internet jim pak nefungoval.
Poznámka Poznámka k dané službě, popř. jejímu nastavení
Poznámka pro smlouvy Poznámka ke smlouvě, na kterou se váže daná služba.
Oznamovat výpadky pro NAGIOS Při zaškrtnutí lze vybrat zařízení připojená k routeru vybraného pro danou službu. Na tomto zařízení se bude sledovat výpadek pro nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku (Nastavení Číselníky Nagios Kontakty).
Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize Jednorázová provize určenému dealerovi

Pro ověření se používá přihlašovací jméno a heslo uvedené v aktivní službě internet.

Typ služby Vyberte L2TP
Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny

Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny. Po výběru routeru se zobrazí IP routeru a Počet klientů na routeru. Router je možné také najít přes Vyhledání podle SSID.
Pokud nevyberete router, nebude klient omezen pouze na jeden router.
Přípojný bod

Přípojný bod je wireless karta routeru, přes který klient přistupuje do vaší sítě. Nastavení přípojných bodů v Hardware Routery Všechny, Nastavení - Přípojné body.

V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

Switch Nabídnou se pouze switche nastavené pro vybraný router.
Tarif

Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.

Download/Upload Pokud je tarif Neuveden, zadává se rychlost pro Download/Upload v kb/s.
Jméno Jméno pro ověření.
Heslo Heslo pro ověření.
Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy

Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.

Min. doba trvání úvazku Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.


V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky

Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.

Výpovědní lhůta V Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period můžete nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.

Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

Individuální cena Pokud je tarif Neuveden, je nutné zaškrtnout a poté nastavit cenu za měsíc. I v případě vybraného tarifu je možné tuto položku využít.
Cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Popis tarifu na faktuře Popis tarifu zobrazující se na faktuře. Pokud je tarif Neuveden, je potřeba popis zadat ručně.
Typ slevy

Při úpravě/přidávání nového tarifu je možné nastavit slevu. Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do). Toto nastavení se projeví na příští vystavené faktuře a dále, dokud toto nastavení opět nezměníte. Jedná se tedy o pravidelnou slevu z přednastavené ceny tarifu.

Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.
MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd. Z nabízených IP adres je možné vybrat Privátní nebo Veřejnou IP adresu.
Hardware koncového zařízení klienta

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o AP na střeše klientova domu. Pro další přístup k AP je nutné uvést port.
NAT klienta

  Nastaveno
   Nenastaveno

NAT IP adresa přidělená klientovi. IP pools se nastavují v Nastavení IP Pools IP Pools NAT

Ze seznamu IP adres vyberte tu, kterou chcete klientovi přidělit.
Hardware konc. zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Jde např. o koncový wifi modem v domě. Pro další přístup je nutné uvést port.
MAC adresa konc. zařízení

Fyzická adresa bridge. MAC adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení (CPE) poskytnuté providerem, které pracuje v režimu bridge. Pokud není MAC adresa uvedena, tak se ji systém pokusí zjistit automaticky. Systém každou hodinu kontroluje ARP tabulku všech routerů a v případě, že nalezne IP adresu, tak automaticky doplní i MAC adresu.
Informace o nalezených MAC adresách je možné zobrazit v Statistiky Historie, MAC adresy.

IP adresa konc. zařízení

IP adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení, které pracuje v režimu bridge. To znamená, že klient má dvě IP adresy. Toto je IP adresa koncového zařízeni (CPE) poskytnutého providerem sloužící např. k příjmu wifi signálu a je umístěné např. na stožáru u antény. IP adresa slouží k přístupu na toto zařízení a k jeho managementu.

Zobrazeny jsou volné IP adresy. Kliknutím provedete výběr požadované IP adresy. Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd.
Povolit SMTP

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi komunikaci na portu 25. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID smtp_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Povolit SSH

  Nastaveno
   Nenastaveno

Umožní klientovi přístup na port 22 z vnější sítě. Pro možnost nastavit tuto volbu je nutné aktivovat ID ssh_restriction (1) v Nastavení Syst. nastavení Linux.
Routované sítě

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Monitorovat klienta Aktivováním této volby se začnou vykreslovat grafy pingu na konkrétního klienta. Není potřeba aktivovat ping na všechny klienty, jen na ty, kteří často hlásí problémy. Pokud je volba aktivní, tak se každých pět minut spustí ping na klienta (20 paketů o velikosti 500 bajtů) a poté se výsledná odezva a chybovost zakreslí do grafu. Tímto je zaznamenána historie stavu klientské přípojky pro následné řešení problémů.
Zobrazovat graf pingu v KP Zobrazení vygenerovaných grafů pingu v klientském portálu. Nutno nastavit Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_display_graphs_tab = 1
Klientské nastavení přes DHCP Na přehledu s detaily služby, který se tiskne zákazníkům, se místo IP adres (wlan adresa, brána) zobrazí text Nastavení přes DHCP. V mnoha případech se totiž klienti po reinstalaci vlastního počítače snažili zadávat tyto adresy do nastavení připojení a internet jim pak nefungoval.
Poznámka Poznámka k dané službě, popř. jejímu nastavení
Poznámka pro smlouvy Poznámka ke smlouvě, na kterou se váže daná služba.
Oznamovat výpadky pro NAGIOS Při zaškrtnutí lze vybrat zařízení připojená k routeru vybraného pro danou službu. Na tomto zařízení se bude sledovat výpadek pro nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku (Nastavení Číselníky Nagios Kontakty).
Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize Jednorázová provize určenému dealerovi

karta klienta aktivni sluzby pridani iptv

IPTV je služba poskytování televize přes Internet, kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě. K přijímání se používá zařízení Set Top Box. Jejím účelem je přinést zákazníkovi širší nabídku televizních programů a širokopásmových datových služeb. Dalším významným atributem je schopnost přenášet obraz ve vyšší kvalitě, než když je přenášen analogovým signálem.

 

 

 

 

 

 

Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy

Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.

Min. doba trvání úvazku Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.


V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky

Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.

Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Poznámka Zde můžete zadat poznámku k dané IPTV službě.
Typ slevy Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do)
Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.
Switch

Výběr switche podle nastavení z Hardware Switche

Switch port

Výběr portu switche podle nastavení z Hardware Switche

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Typ IPTV Vyberte typ IPTV služby podle Vašeho nastavení v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID iptv_login (IPTV všeobecně) / iptv_login_4networktv (4network) / iptv_login_sledovanitv (SledovaniTV).

 

Tarify služby IPTV

Nastavují se v Nastavení Tarify IPTVPro každý tarif lze nastavit speciální nastavení pro: Individuální cena, Fakturovat OD, Fakturovat DO.

Set-top box - Přidat nový Set-top box

Popis Popis pro set-top box
Číslo set-top boxu Sériové číslo set-top boxu
Uživatelský PIN Vepište klientský PIN
PIN pro objednávání služeb z STB Vepište PIN pro objednávání služeb ze set-top boxu
Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny

Pokud byla zadána Lokalita, omezí se výběr routerů na ty, které jsou pro danou lokalitu nastaveny.
Přípojný bod

Přípojný bod je wireless karta routeru, přes který klient přistupuje do vaší sítě. Nastavení přípojných bodů v Hardware Routery Všechny, Nastavení - Přípojné body.

V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

IP set-top boxu Zobrazeny jsou volné IP adresy. Kliknutím provedete výběr požadované IP adresy. Kliknutím na icon lupa se zobrazí tabulka rozsahů, kde vidíte adresu brány, adresy použité pro routery, klienty, atd.
MAC adresa MAC adresa set-top boxu
 Přidat nový Set-top box Zapíše set-top box do přehledu set-top boxů klienta na pravé straně.
 Odstranit Set-top box Odepíše set-top box z přehledu set-top boxů klienta

karta klienta aktivni sluzby pridani catv

CATV je služba poskytování připojení analogové kabelové televize prostřednictvím kabelových rozvodů.

 

 

 

 

 

 

Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Min. doba trvání smlouvy Zadejte počet měsíců.
Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize Jednorázová provize určenému dealerovi
Tarif

Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.

Typ slevy Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do)

karta klienta aktivni sluzby pridani dvbc

Služba DVBC je služba poskytování připojení digitální kabelové televize. K přijímání se používá zařízení set-top box.

 

 

 

 

 

 

Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Číslo karty Číslo kryptovací karty
Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.
Jednorázová provize Jednorázová provize určenému dealerovi
Tarif

Tarif podle definice z Nastavení Tarify Internet. Podle definice tarifu se automaticky vyplní související položky (Rychlost Download/Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře). Pokud není zvolen žádný tarif, je třeba vybrat Neuveden a související položky lze vypsat ručně, včetně ceny.

Typ slevy Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do)
Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.

karta klienta aktivni sluzby pridani voip

VoIP je služba umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

 

 

 

 

 

 

Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Tento checkbox Vám umožňuje si nastavit, zdali faktury za tuto službu budou vystavovány v režimu reverse charge či nikoliv. Pokud ano, tak si musíte ještě zvolit kód plnění.
Číslo smlouvy / ref. číslo

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Tarif

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Paušální cena pozn. K dané paušální ceně je možné vyplnit poznámku.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Mapa

Checkbox Zobrazovat na mapě

Tlačítko Najdi

Adresu instalace si můžete nechat zobrazit na mapě.

K tomu musíte mít zaškrtnutý checkbox Zobrazovat na mapě.

Tlačítkem Najdi můžete nechat vyhledat dané místo na mapě.

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Telefonní číslo

Přidělené telefonní číslo přidělené od virtuálního operátora. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil Čísla.

Router Vyberte jeden z routerů nastavených v systému.
MAC adresa MAC adresa vztahující se k dané službě VoIP
IP telefonu IP adresa vztahující se k dané službě VoIP
Port Port vztahující se k dané službě VoIP
Generovat konfigurační soubor Možnost určit, zda bude telefonní číslo primární/sekundární. Pokud je sekundární, lze přidat telefonní číslo. O SIP šablonách zde.
Portal login / Portal password Přihlašovací jméno / heslo k SIP serveru. Většinou nejsou potřeba, protože se při přihlášení použije proměnná telefonní číslo.
Firemní login / Firemní password Firemní uživatelské jméno a firemní heslo
Měsíční limit Měsíční limit této služby
Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize / Jednorázová provize Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ji ovšem změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi, popř. provizi jednorázovou.
Poznámka Zde můžete zadat poznámku týkající se této VoIP služby.

karta klienta aktivni sluzby pridani obecna sluzba

Služba, která přímo nespadá do žádné z těchto definovaných služeb: Internet, CATV, VOIP, DVBC, IPTV, Mobil. Přesto se jedná o službu, která se pravidelně opakuje a následně fakturuje klientovi, např. webhosting, správa sítě apod.

 

 

 

 

 

 

Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

Provize

Přednastavuje se provize podle nastavení dealera. Lze ovšem i změnit. Jedná se o pravidelně se opakující provizi na základě fakturace klientovi.

Pozastavit službu

  Nastaveno
   Nenastaveno

Pokud klient porušil nějakým způsobem smluvní podmínky nebo se dohodnete na dočasném pozastavení služby, můžete si zde službu ručně označit jako pozastavenou.
Popis / Popis pro KP Popis služby pro interní účely / Popis služby zobrazený v Klientském portálu
Položky

Pomocí tlačítek + / - můžete přidávat / ubírat položky na faktuře. Dále můžete vybrat šablonu, kterou nastavíte v Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba.

icon info2 V položkách můžete využít systémovou proměnnou $OBDOBI$ a zobrazit na faktuře období, na které je položka fakturována.

karta klienta aktivni sluzby pridani mobil

Mobilní služba slouží k evidenci a správě SIM karet a mobilních čísel pro virtuální operátory. Aktuálně je služba Mobil propojena s virtuálním operátorem IPEX.

Nastavení se provádí v NastaveníAktivní službyMobil.

 

 

 

 

 

 

Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období Možnosti jsou pouze: Bez fakturace / Měsíčně
Fakturovat samostatně

  Nastaveno
   Nenastaveno

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Reverse charge Pokud je služba v režimu reverse charge, zaškrtněte toto pole a vyberte kód plnění.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

O evidenci smluv u klienta zde.
Typ smlouvy

Na dobu určitou / Na dobu neurčitou.

Min. doba trvání úvazku Zadejte počet měsíců, automaticky se doplní následující položka.
Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.


V případě smlouvy na dobu neurčitou je zde možné vyplnit Trvání minimálního úvazku.
Prodloužení smlouvy automaticky

Automatické prodlužování data Trvání smlouvy do. Automatické prodlužování je logováno v historii klienta.

Odlišná adresa instalace

Předvyplněná je aktuální adresa instalace dané služby, po zaškrtnutí ▢ lze adresu, popř. i kontaktní údaje změnit.

Paušální cena Dále je možné vyplnit i poznámku k této paušální ceně.
Instalační poplatek Pokud účtujete tento typ poplatku, můžete si zde evidovat cenu za instalaci. Jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace. Více k fakturaci instalačních poplatků
Vratná záloha Možnost evidence výše vratné zálohy, která se po ukončení smlouvy vrací zákazníkovi. Toto je pouze informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.

Přiřazená čísla

K mobilní službě je nutné přiřadit telefonní číslo spolu s číslem ICCID (ICCID není povinné).

Telefonní číslo

Přidělené telefonní číslo přidělené od virtuálního operátora. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil Čísla.

ICCID

Unikátní výrobní číslo SIM karty mobilních operátorů. Je jedinečné, neexistují dvě stejné ve stejný okamžik. Pro Českou republiku začíná 8942, celkem má 19 pozic. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil SIM karty.

 Přiřadit mobilní číslo
Přiřadí vybrané mobilní číslo ke službě.
 Odebrat mobilní číslo Odebere přiřazené mobilní číslo ze služby.

Přijmutí hotovostní platby

karta klienta fakturace hotovostni platba

přidat platbu Klikněte u každé faktury (řádky), kterou chce klient platit. Fakturu je možné uhradit i částečně (vepsáním jiné částky).
Vložit do peněžního deníku?

  Nastaveno
   Nenastaveno


Přidání platby do Fakturace Peněžní deník
Poznámka Poznámka k hotovostní platbě.
Další položky Během hotovostní platby může dojít k prodeji dalšího zboží (např. klient je na provozovně a zakoupí si UTP kabel).
Číslo hotovostního dokladu Systém automaticky čísluje příjmové hotovostní doklady, číslo je možné změnit pouze v případě nastavení Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad_rozdeleni = 1.
Přidat do kreditu Pokud platba přesahuje aktuální dluh, přidá se přesahující částka do kreditu klienta - do přeplatků.
Datum vystavení Datum vystavení hotovostního dokladu. Přednastavený je aktuální datum, který lze změnit.
Evidovat tržbu v EET Pokud jste provedli správně nastavení ve Fakturace Nastavení EET, tak se Vám jako další možnost objeví položka Evidovat tržbu v EET. Pokud zvolíte Neevidovat, tak nedojde k odeslání dat na server správce daně. Pokud naopak zvolíte Evidovat tržbu v EET, tak k odeslání dat dojde, ale jako první si ještě musíte vybrat provozovnu a pokladnu. 
Provozovna EET Zde si vyberete provozovnu.
Pokladna EET Zde si vyberete pokladnu.

 

Přijmout - uložení platby - v horní části fakturační obrazovky se zobrazí Platba přijata icon printVytisknout doklad icon lupaZobrazit doklad

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad

Platba bude nyní zobrazena v sekci Hotovostní platby klienta.

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH. Na hotovostním dokladu není DPH zobrazeno z jednoduchého důvodu, daň je totiž uvedena přímo na vystavené faktuře. Kdyby bylo DPH znovu uvedeno i na hotovostním dokladu, tak by si jej zákazník mohl opět zadat do svých nákladů a to by bylo chybné.

Vrácení přeplatku

Vrácení přeplatku hotově

Vepište částku, vyberte   Hotově a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Pomocí icon print nebo icon pdf1 je možné vytisknout/zobrazit Výdajový pokladní doklad.

 

Vrácení přeplatku na bankovní účet

Vepište částku, vyberte   Bankovní účet (Systém automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.) a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Převod na bankovní účet je nutné fakticky provést buď individuálně (zadáním bankovního převodu) nebo pomocí funkce Hromadný příkaz.

 

Uložený přeplatek je možné vymazat pomocí icon delete btsp.
Všechny přeplatky jsou centrálně evidovány v Fakturace Přeplatky Vráceno

Vystavení samostatné faktury

 

Vystavení samostatné faktury


Vystavení samostatné faktury je uspořádáno do těchto bloků:

 

Hlavička faktury


Základní nastavení pro vystavení faktury.

Dodavatel

Fakturační skupina, ve které se klient nachází, se předvyplní automaticky. Je možné ji však změnit.

Typ úhrady

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Reverse charge Při zaškrtnutí tohoto políčka se v části Fakturace služeb zobrazí pouze ty služby, které mají v nastavení reverse charge.

Vystavit zálohovou fakturu Faktura bude vystavená jako zálohová.

Označit fakturu jako odeslanou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.

Zaslání faktury pozemní poštou

Zaslání faktury pozemní poštou může být zpoplatněno cenou podle Fakturace Nastavení ČíselníkyTypy plateb, systémový kód 001. Pokud je u tohoto kódu cena > 0, na každou vygenerovanou fakturu se přidá položka Zaslání faktur pozemní poštou. Pokud je cena = 0, položka se nepřidá.
V případě potřeby lze nastavit i individuálně pro klienta v Kartě klienta (Fakturační údaje - Individuální cena).

Pokud má klient nastavenu tuto volbu, každá vystavená faktura se zařadí mezi další, které se budou později tisknout a odesílat pozemní poštou.

Číslo faktury /VS: Identifikační číslo faktury z určité číselné řady. Berte na vědomí, že změna této položky ovlivní číslování později vystavovaných faktur. Pro číselnou řadu lze zvolit používání buď variabilního, nebo specifického symbolu.

Je možné prohodit variabilní a specifický symbol. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Obecné, ID vs_ss_exchange.


Datum vystavení Defaultně se nastaví aktuální datum. Je možné vybrat jiné.
Zdanitelné plnění

Datum, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu a naopak, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně.

Datum splatnosti

Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.


Popř. je možné datum individuálně změnit.

 

Fakturace služeb


Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Měsíce lze označit individuálně, popř. označením políčka pod číslovkou roku se označí celý daný rok.
Je zde zobrazeno období, ve kterém je služba pozastavena a v tomto období není možné službu vyfakturovat.

 

Průběžné položky


Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Zde vyberte, kterou z položek chcete vyfakturovat.

 

Další položky na faktuře


Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -.

 Šablony položek K faktuře je možné přiřadit další položky na faktuře pomocí výběru šablony, které se nastavují v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur
Název Název přidávané položky
MJ Měrná jednotka položky, např. "hod.", "ks"
Sazba DPH % DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
Počet MJ Počet měrných jednotek v položce
Cena MJ s DPH Cena za položku s DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Reverse charge Pokud je při fakturaci zaškrtnuta položka reverse charge (přenesená daňová povinnost), je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH.

Celkem
Celková částka faktury se zaokrouhluje podle nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID price_rounding.

Úprava faktury

 

Úprava konkrétní faktury, lze měnit a vyplňovat:

Název Název fakturované položky
Sazba DPH % DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
MJ Měrná jednotka položky, např. "měs.", "ks"
Počet ks Počet měrných jednotek položky
Cena MJ bez DPH Cena za položku bez DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Reverse charge

Další položky na faktuře Pomocí tlačítek + / - můžete přidávat / ubírat položky na faktuře.
Dodatek Volitelný popis

Přidání nového kontaktu

ISPadmin - Správa klientů

Pro zařazení konkrétního klienta do systému jej musíte zadat jako nový Kontakt. Přidáním nového kontaktu si pouze uložíte reálnou osobu do systému. Aby se tento kontakt stal plnohodnotným zákazníkem využívajícím Vašich služeb, musíte mu následně požadovanou službu přiřadit v jeho klientské kartě.

+ Přidat nový kontakt

Přidat nový kontakt pomocí tohoto tlačítko z Klienti Kontakty

Osobní údaje / Korespondenční adresa

* značí povinné pole  
Klientské číslo *

Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.

Jméno klienta *

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

 Soukromá osoba / Firemní klient Označením Firemní klient se zobrazí ještě jedno pole pro jméno pro případ potřeby a zároveň i následující pole Zastupující osoba.
Zastupující osoba Osoba, se kterou je možné komunikovat ve firmě.
Ulice *, PSČ *, Město *, Stát, GPS Jak zadat adresu

Patro, Byt Číslo patra a bytu, ve kterém kontakt sídlí.
CATV přípojka Tato položka je spojena s modulem CMTS a slouží k evidenci klientů připojených pomocí kabelových rozvodů. Je zde možné interaktivně vybrat číslo zásuvky, ke které je klient připojen. Výběr probíhá tak, že vyberete město, ulici, číslo popisné, rozvaděč a potom se zobrazí čísla zásuvek, která jsou definována v číselníku u konkrétní budov. Tímto je klientovi přiřazeno konkrétní číslo zásuvky.
Číslo OP (pasu), Datum narození Dodatečné osobní informace upřesňující identitu klienta, pokud jsou k dispozici. Číslo OP se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit.
E-mail

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

Fakturační email

E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email.

Technický email

E-mail pro zasílání technických informací.

Obchodní email

E-mail pro zasílání obchodních informací.

Telefon

Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem.

Mobilní telefon

Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo.

Fax Číslo faxu. Používané spíše u firemních klientů.
www

WWW stránky klienta/společnosti.

Označit klienta Označený klient je v seznamu kontaktů  pro odlišení od ostatních klientů. Do poznámky klientského účtu můžete popsat důvod označení a později jej vyřešit.
Neposílat hromadný mail Zákazník je vyřazen ze seznamu kontaktů, kterým je odesílán hromadný email nebo hromadná SMS (Ostatní Hromadné). Tato volba nemá žádný vliv na odesílání faktur.
Zobrazovat informační zprávy Při zaškrtnutí se budou klientovi zobrazovat informační zprávy z Nastavení Info page Inf.zprávy
Jméno

Přihlašovací jméno, které klient potřebuje k tomu, aby se mohl přihlásit do Portálu klienta.
Při zadávání nového klienta se použije nastavení z Nastavení Syst.nastavení Portál klienta, ID ci_enable_login_name_creation, tzn. buď je jméno automaticky vyplněno podle klientského čísla, nebo je možné jej ručně zadat.

Heslo

Heslo pro přihlášení do Klientského portálu. Systém automaticky vygeneruje heslo při zadávání klienta.

Popř. je možné použít   Vygeneruje náhodné heslo do Portálu klienta
Skupina

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Stav

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Lokalita Lokality pro routery
Interní poznámka 1 a 2 Poznámky, které je možné využít jako systémové proměnné pro Klienta ($CLI_INTERNAL_NOTE_1$, $CLI_INTERNAL_NOTE_2$).

Fakturační údaje / Odběratel

Zasílat faktury pozemní poštou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Zasílat faktury emailem Automaticky přednastaveno, proto je potřeba vyplnit email klienta.

Neposílat upomínky automaticky Standardně nechejte neoznačeno, protože zasílání upomínek řadovým klientům je běžný postup. V případě, že se ale jedná o VIP klienta, zaměstnance firmy nebo větší či pravidelně platící firmu, nemusí být žádoucí obesílat takového klienta upomínkami.

Vystavovat zálohové faktury

  Nastaveno
   Nenastaveno


Zasílání zálohové faktury danému klientovi. Pokud je klient součástí fakturační skupiny, která má nastaveny zálohové faktury, stačí klienta přiřadit do této skupiny.

Identifikační číslo organizace. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

IČO se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit.
DIČ

Daňové identifikační číslo. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

Bankovní účet, IBAN, BIC

Číslo bankovního účtu klienta.
IBAN je pak mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
BIC je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který identifikuje banku klienta.

Odlišná adresa odběratele Vyplňte v případě, že adresa instalace se liší od fakturační adresy klienta, který službu nakupuje. Například pobočky a prodejny firem.
Počáteční fin.stav

Pokud přecházíte ze starého systému, popř. převádíte větší množství klientů (např. při nákupu sítě) na ISPadmin a klient má přeplatek/nedoplatek, tak jej u klienta zaevidujte. 

 


Vrácená smlouva

  Nastaveno
   Nenastaveno

Pokud je Nastaveno, je možné zaevidovat datum vrácení. Klient s nevrácenou smlouvou se v přehledu kontaktů zobrazuje s podbarveným klientským číslem.

Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Při přidání nového klienta si systém pamatuje poslední zvolenou fakturační skupinu a při dalším přidávání nového klienta ji automaticky předvyplní.
Typ úhrady

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Pokud je vybráno SIPO, je potřeba vyplnit i toto číslo.
Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Splatnost faktur

Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.

Je možné nastavit individuální počet dnů splatnosti faktur.
Pozastavit služby

Pokud má klient fakturu po splatnosti zvolený počet dní, bude automaticky pozastaven. Obecná nastavení této funkcionality jsou v Fakturace Nastavení Obecné, ID pozastavit_neplatice, pozastavit_neplatice_min_castka a pozastavit_po_splatnosti. Tato nastavení neplatí, pokud má klient nastaveno   Nepozastavovat.

Přiřazené VS

Pokud klient platí pod stále stejným "špatným" variabilním symbolem a v důsledku toho se při importu výpisů z bankovního účtu jeho platba správně nespáruje, je možné mít zadány až 3 variabilní symboly, které klient opravdu u plateb uvádí, a tím pádem se párování provede správně. Lepší řešení je ale samozřejmě takové, kdy donutíte zákazníka platit pod správným variabilním symbolem.

Nezobrazovat Prodlení platby

  Nastaveno
   Nenastaveno

Používejte pouze pokud si přejete, aby se nezobrazovala informační stránka o prodlení platby (Nastavení Info page Prodlení platby)
Neposílat avíza

  Nastaveno
   Nenastaveno

Více v Fakturace Nastavení ŠablonyAvíza

Kontaktní osoby

Osoby, které mohou být kontaktovány při komunikaci s klientem. Tyto údaje není nutné vyplňovat, jedná-li se o řadového klienta, kde se jména shodují. Povinnou položkou je pouze Jméno. Další práce s kontaktními osobami na Kartě klienta - Informace.

Poznámka

Do poznámky lze psát informace, které nejsou uvedeny výše, osobní poznámky, komentáře ke klientovi. Tento text je zobrazen pouze v administračním rozhraní systému ISPadmin v sekci Karta klienta v záložce Informace, takže žádný klient tyto poznámky u svého účtu vidět nemůže. Zde se zadává prvotní poznámka při zadávání kontaktu. Další práce s poznámkami na Kartě klienta - Informace.

Pozastavení služby

Funkce pozastavení služby slouží k dočasnému zablokování služby, aniž by muselo dojít k fyzickému zásahu do instalace nebo ruční úpravě konfigurace routeru.

Pozastavená služba znamená, že klient nemá přístup na internet. Pozastavená služba se zobrazuje podbarvená(Kontakty, Internet, Aktivní služby).

Pozastavenému zákazníkovi se při pokusu o zobrazení webové stránky zobrazí pouze Vámi definovaná informační stránka. (Zde také informace o základním nastavení a historii pozastavení).

I když bude klient takto pozastaven, fakturace služby běží dále, tak jako by byl stále připojen. Jedná se o druh penalizace za porušení platební morálky vůči dodavateli služby nebo porušení smluvních podmínek. Je však vhodné mít tuto situaci ošetřenou přímo ve smlouvě (včasné neuhrazení faktury, překročení dlužné částky, rozesílání spamu, porušování autorského zákona...).

Pozastavení služby je možné provést třemi způsoby:

 

Provádí se v Kartě klienta u konkrétní služby.

Důvod pozastavení Systém umožňuje rozlišit důvod pozastavení služby. Těmito důvody jsou: Neuveden, Neplatič, Neregistrovaný a nastavitelné profily 1 až 9. Každý z důvodů má svojí www stránku, která se dotčenému klientovi zobrazí při přístupu na internet. Stránky se nastavují v NastaveníInfo page
Pozastavit službu i fakturaci Standardně se při pozastavení služby tato služba dále fakturuje. Zaškrtnutím volby je možné pozastavit i fakturaci, navíc je možné určit datum OD-DO pro pozastavení služby i fakturace. Příklad využití: dlouhodobá hospitalizace klienta.
Opakování V případě opakovaného pozastavení služby a fakturace se bere výše vyplněné datum OD-DO. Příklad využití: Klient jezdí pravidelně na prázdniny mimo domov.

alert icon  Pokud máte nastaveno automatické pozastavení služby fakturačním modulem, bude zde modul fakturace propisovat pozastavení automaticky s důvodem Neplatič. Pro opětovné spuštění klienta je tedy nutné deaktivovat políčko Pozastavit službu  .

 

Provádí se pomocí nastavení parametrů v Fakturace Nastavení Obecné:

pozastavit_neplatice
V případě nastavení 1 se aktivuje automatické pozastavování klientů fakturačním modulem. Podle údajů zpracovávaných modulem fakturace je systém schopen zcela automaticky pozastavit právě ty klienty, kteří mají špatnou platební morálku. Modul fakturace monitoruje dvě situace:

 • neuhrazení faktur po určité době po splatnosti, ID pozastavit_po_splatnosti nebo
 • překročení minimální dlužné částky tj. ID pozastavit_neplatice_min_castka.

Hodnota 0 automatické pozastavování deaktivuje. Pokud toto nastavení deaktivujete v době, kdy jsou někteří zákazníci pozastaveni, jejich pozastavení se zruší do doby, než jej opět aktivujete.

alert icon Doporučujeme využívat tuto funkci až v době, kdy jste si jisti správným nastavením fakturačního modulu a všech routerů, aby nedocházelo k pozastavení klientů z důvodu chybné konfigurace.

pozastavit_neplatice_min_castka
Minimální dlužná částka nutná pro pozastavení klienta. Doporučujeme nastavit částku o korunu nižší, než je cena nejlevnějšího tarifu. Tímto předejdete situaci, kdy zákazník bude dlužit platbu za celý měsíc, a přitom by dále využíval poskytované služby.

pozastavit_po_splatnosti
Počet dnů po splatnosti určuje dobu, po jejímž uplynutí budou neplatící zákazníci automaticky pozastaveni. Běžně nastavovaná hodnota je 14 dní, někteří ISP však zadávájí i 3 dny. Ve výsledku se tedy vystaví faktura za službu ke konkrétnímu dni, poté běží standardní doba splatnosti faktury a teprve po uplynutí této doby se odpočítává zde zadaný počet dnů pro odpojení.

Před uplynutím doby nutné k pozastavení má klient stále možnost zaplatit dlužnou částku po splatnosti.

Jestliže klient neuhradí dlužnou částku do data splatnosti faktury, stává se neplatičem a po uplynutí zadaného počtu dní mu systém automaticky zakáže přístup na Internet. V případě, že se tak stane, má klient možnost přistupovat pouze na povolené stránky (např. banky).

 

Provádí se pomocí nastavení tarifu v Nastavení Tarify Internet:

Datové limity (v GB)
U každého FUP (1 až 4) lze nastavit automatické pozastavení (Pozastavit ) namísto pouhého Snížit rychlost.

Tvorba klientského čísla

Při vytváření nového kontaktu systém nabídne první volné klientské číslo. Je vhodné používat číselnou řadu začínající aktuálním rokem, tedy 2009 nebo 09. Při zadání dalšího klienta bude nabízené číslo o jedna vyšší. Klientské číslo lze také samozřejmě zvolit individuálně, například u připojování dříve zrušeného klienta.

V systému je možné nastavit ruční nebo automatické přidělování identifikačních klientských čísel. Ruční zadávání se používá zejména, když si přejete zachovat klientská čísla shodná s předchozím systémem. Další možnost využití ručního zadávání je vedení určitých řad klientských čísel například podle roků. Pokud při přidávání klienta ručně zadáte jeho klientské číslo, při následném zadávání dalšího klienta již bude předvyplněno nové číslo o jedna vyšší. Nově přidaní klienti tedy mohou být snadno označeni čísly: 20090001, 20090002, 20090003, atd. Značení zákazníku tímto způsobem tedy na první pohled napoví, kdy byl konkrétní zákazník připojen. V neposlední řadě si tímto také zpřehledníte řazení v různých obrazovkách s přehledy uživatelů. Ruční zadání klientského čísla využijete i v případě, kdy znovu zadáváte již dříve odpojeného klienta a přejete si přiřadit mu stejné číslo jako to předešlé, což je vhodné pro procházení historie a dříve vystavených dokladů.

Pokud necítíte potřebu zabývat se předešlými způsoby přidělování klientských čísel, můžete zvolit automatické přidělování klientských čísel a systém se o vše postará automaticky. Tato volba eliminuje možnost lidské chyby (zadávací políčko na formuláři bude skryto). Nastavení klientských čísel můžete definovat v NastaveníSystémové nastaveníObecné, ID typ_klient_number. Tuto položku lze kdykoliv změnit a oba způsoby tak kombinovat.

kolize

V případě že používáte ruční zadávání, může nastat kolize klientských čísel. Systém si ale automaticky hlídá kolize klientských čísel tak, aby bylo každé číslo vždy jedinečné a kolize nahlásí. Každá změna klientského čísla je navíc zaznamenána v kartě klienta v menu Historie.

Pokud jste zvolili automatické doplňování klientských čísel, nemůže ke kolizi klientských čísel nikdy dojít. Systém ale i nadále hlídá kolize variabilních symbolů (nebo dle nastavení fakturace i specifických symbolů) tak, aby byly vždy přiřazeny pouze jednomu kontaktu.

Zadávání adresy

ISPadmin - Správa klientů

Zadání adresy je možné provést těmito způsoby:

ADresní místa

Na základě požadavku ČTÚ jsou do systému implementovány adresní místa. Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ (povinná pole) a Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres a Stát (nepovinná pole). Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím možnost potvrdíte. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.

icon info2 Začněte zadáváním města nebo ulice (pokud jsou). Po vložení prvních pár písmen Vám systém napoví. Z nabízených výsledků vyberte požadovaný.
Pokud píšete ulici, můžete po jejím napsání stisknout mezerník a napsat číslo domu. Pokud vyberete konkrétní adresu, systém automaticky doplní všechna požadovaná pole.

Celá správně zadaná adresa vypadá jako na obrázku v úvodu.

 

Pokud je adresa správně zadaná podle předchozího bodu, systém automaticky umístí červený ukazatel na správné místo do mapy. Pokud při zadávání adresy potřebujete přiblížit mapu podle Vámi zadaných údajů, klikněte na Najdi nad obrázkem Google mapy.
Dále je možné červeným ukazatelem pohybovat po zobrazené mapě a umístit jej na přesnější místo, přičemž se automaticky doplní GPS souřadnice.
Pokud chcete, aby se klient zobrazoval v Ostatní Mapa, je potřeba ponechat   Zobrazovat na mapě.

ARES

Pokud se jedná o podnikatelský subjekt, vyplňte pole a stiskněte icon lupa disARES. Pokud je subjekt nalezen, nabídne nalezené údaje, které po stisknutí Použít u korespondenční adresy nebo Použít u fakturační adresy předvyplní do příslušných polí, tj. Jméno uživatele, Ulice, PSČ, Město, IČ a DIČ.

Zasílání faktur emailem

Faktury se ve formátu PDF automaticky odesílají po jejich vystavení. Může být nastaveno souběžné odeslání faktur pozemní poštou i na email.

Aby mohla být faktura klientovi odeslána, musí mít daný klient

 • zaškrtnutou položku Zasílat faktury emailem v Klienti Kontakty
 • vyplněnou minimálně jednu emailovou adresu (položky Email a Fakturační email)

Pokud chcete odeslat fakturu na více emailů zároveň, je to možné. Jednotlivé adresy oddělujte čárkou nebo středníkem.

alert icon Pokud máte vyplněnou emailovou adresu v poli Fakturační email, bude faktura poslána na tento email. Na další emailové adresy již nebude zasílána.

Nefunguje PING na klienta

Defaultně je funkce PING na klienta vypnuta. Hlavním důvodem je snížení zátěže sítě, která roste spolu s počtem klientů. Zjišťování stavu routerů a připojených zařízení je samozřejmě aktivní stále a monitorování probíhá jak pingem, tak i modulem NAGIOS.
Aktivace této služby je snadná, stačí odkomentovat následující řádek v souboru /etc/inittab:

#t1:23:respawn:/usr/local/script/ispadmin/cable_userping.pl

a poté spustit příkaz:

telinit q

 

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta

Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyjmut ze seznamu aktivních klientů.

Odstranění služby

Odstraněná služba není přímo smazána ze systému, ale pouze skryta ze seznamu aktivních služeb. V Kartě klienta máte následující možnosti:

icon lupa disZobrazit odstraněné služby Zařadí do výpisu aktivních služeb i služby, které byly dříve odstraněny
Obnovení zrušené služby Umožní zrušenou službu obnovit pomocí obrazovky na editaci služby.

Odstranění faktury

Jednotlivá faktura V Kartě klienta / Fakturace v detailu dané faktury je možné icon delete invoiceStornovat fakturu, poté v Fakturace Storno Faktury danou fakturu úplně smazat icon check ko.
Hromadné faktury

Vygenerované faktury lze smazat pouze v případě, že jsou veškeré faktury neuhrazené.

Odstranění routeru

Router lze smazat pouze v případě, že na daném routeru nejsou žádné aktivní služby. Smaže se definitivně, ale v databázi je jeho ID zachováno, takže je možné vytvořit nový router se stejným ID a pak znovu vyplnit jeho nastavení.

Více položek v políčku email a telefonní číslo

V každém políčku, kde je v systému možné zadat emailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, je možné zadávat více položek. Pro oddělení jednotlivých položek použijte znak čárky "," nebo středníku ";".

Propsání přihlašovacích údajů do klientského portálu na fakturu

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny () nebo editaci stávající icon edit:

Sekce Fakturační údaje, pole Dodatek
Propisuje se na každou fakturu. Je potřeba uvést tyto dvě proměnné: $USERNAME$ (Klientské jméno) a $PASSWORD$ (Heslo).
Text zadaný v dodatku může tedy vypadat třeba takto: Všechny vystavené faktury si můžete prohlédnou také v elektronické podobě v klientském portálu, přístupové údaje jsou: Klientské jméno: $USERNAME$ Přístupové heslo: $PASSWORD$

Nastavení slevy

Možnosti nastavení slevy z běžné ceny služby jsou následující:

Sleva z ceny tarifu

Při úpravě/přidávání nového tarifu je možné nastavit slevu. Možnosti jsou: Bez slevy, Jednotková sleva (v Kč za měsíc) nebo Procentuální sleva (z měsíční ceny). V případě vybrané slevy je třeba vyplnit Název slevy (popis na faktuře), popř. její časovou platnost (Sleva od - do). Toto nastavení se projeví na příští vystavené faktuře a dále, dokud toto nastavení opět nezměníte. Jedná se tedy o pravidelnou slevu z přednastavené ceny tarifu.

Průběžná položka

Tato forma slevy se používá převážně jako sleva jednorázová. Slevu zadáte jako průběžnou položku s požadovanou zápornou částkou slevy.


Poté vystavte fakturu, kde tuto průběžnou položku vyfakturujete, popř. počkejte na další hromadné generování faktur, kde dojde k vyfakturování průběžné položky.
icon info2 Využitím pole Fakturovat od lze vyfakturování průběžné položky posunout do budoucna, popř. nastavit více průběžných položek, které se budou postupně vyfakturovávat podle jejich data Fakturovat od.


Ve výsledku se tedy od základní ceny tarifu odečte částka slevy a výsledná cena faktury bude snížena o požadovanou slevu.

úprava fakturačního období

karta klienta fakturace uprava fakturacniho obdobi

U ještě nevyfakturovaných měsíců lze zaškrtnutím příslušného měsíce nastavit ty, na které se klient fakturovat nebude. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak klientovi poskytnout na několik měsíců službu zdarma, aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do nastavení služby nebo tarifu.

 

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH. Na hotovostním dokladu není DPH zobrazeno z jednoduchého důvodu, daň je totiž uvedena přímo na vystavené faktuře. Kdyby bylo DPH znovu uvedeno i na hotovostním dokladu, tak by si jej zákazník mohl opět zadat do svých nákladů a to by bylo chybné.

Použití konkrétní IP adresy

 

Vyhledat, kdo v určitý moment používal nějakou IP adresu, je možné v Historii - Statistiky Historie - vlevo v menu klikněte na položku Klienti a zvolte Všechny změny. Do fulltextového vyhledávače pak zadejte hledanou IP adresu a zjistíte potřebné informace.

 

Filtrování klientů dle toho, zda jsou fakturováni, či ne

Fakturace / Nefakturace se týká služeb, nikoli samotných klientů. Můžete mít např. u klienta dvě aktivní služby a u každé mít nastaveno fakturování jinak (u jedné třeba "nefakturovat" a u druhé třeba "měsíčně"). Proto lze filtrovat klienty dle toho, zda jsou fakturováni, či ne, pouze u konkrétní služby, nikoliv v globále. Takové filtry můžete nálezt v Klientiv jednotlivých podzáložkách vztahujících se ke konkrétním aktivním službám (filtr Fakturační období).

Nedostatek oprávnění na zaúčtování přeplatku do kreditu klienta

 

Pokud se snažíte klientovi zaúčtovat přeplatek a objeví se hláška, že nemáte dostatečné oprávnění, je to způsobeno tím, že na tuto činnost potřebujete mít oprávnění Hlavní účetní. Nastavení oprávnění se provádí v NastaveníAdministrátořiAdministrátoři, a to správcem systému, který má do této záložky přístup.

 

Jak přidělit klientovi IP rozsah

Při editaci/přidávání internetové služby klientovi klikněte na + Přidání nového IP rozsahu. Využívá se v případě, když  je potřeba na zákaznický router přeroutovat veřejné adresy, např. pro web servery. Zde je možné zadat rozsah routovaných IP rozsahů. Pokud by tyto rozsahy nebyly v kartě klienta uvedeny, tak by je systém neshapoval a tyto IP adresy by ani nebyly omezovány.

Jak přidat NAT IP adresu

 

NAT IP adresu můžete přidat v Kartě klienta. Při editaci služby Internet si najděte položku NAT klienta. Zaškrtněte ji a vyplňte NAT IP adresu.

 

Jak přidat doplňující informace ke kontaktním emailům a telefonům

 

Jestliže potřebujete k emailu a telefonnímu číslu klienta přidat navíc nějakou informaci, tak je to možné udělat těmito způsoby:

 • Využití Kontaktních osob v Kartě klienta: K danému klientovi zde můžete přiřadit nekonečně mnoho kontaktních osob (jméno, telefon, email).
 • Využití Doplňujících systémových proměnných: V NastaveníČíselníkySyst. proměnné si vytvoříte např. Další email. Zadáte defaultní hodnotu a také systémovou proměnnou např. $DALSI_EMAIL$. V Karta klienta / Informace / Doplňující systémové proměnné tento parametr vyplníte. Pak můžete proměnnou používat v emailech, smlouvách a SMS.

 

Přerušení služby internet na žádost klienta

 

Pokud Vás klient kontaktuje s tím, že chce dočasně přerušit Vámi poskytovanou službu internet, postupujte následovně: V Kartě klienta si u klienta najděte danou službu a tu editujte. Zaškrtněte si položku Pozastavit službu a objeví se Vám další možnosti. Můžete si zde zadat důvod přerušení, jakož i zvolit, zdali chcete klientovi pozastavit i fakturaci. V případě, že zaškrtnete, že chcete pozastavit službu i fakturaci, máte možnost si vybrat období, v kterém se toto má dít.

 

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

 

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu poskytována např. celý rok, musíte si dávat pozor na to, abyste si nepletli celkovou cenu, kterou za rok používání požadujete, s cenou služby, kterou je vždy míněna cena za měsíc. Pokud tedy Vámi poskytovaná služba stojí např. 1200 Kč za rok a Vy ji chcete jednorázově vyfakturovat za celé toto období (12 měsíců), neuvádějte jako cenu služby 1200 Kč, jelikož by následně došlo k vyfakturování 12 x 1200 Kč, nýbrž 100 Kč, protože 12 x 100 Kč = 1200 Kč.  

 

Adresní místa

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace)

Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPadmin implementovány Adresní místa.

Systém v rámci přechodu na verzi 4.18, beta 3 provede automatickou konverzi stávajících adres (adresa klienta a služby Internet) do Adresních míst. Pokud je nalezena patřičná shoda, je přiřazen RUIAN kód. Kde se nepodaří stávající adresu sprárovat, bude nutné ji ručně opravit. Takovéto záznamy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet, ve filtru Podrobnosti - Adresy bez Ruian kódu.

 • Zadávání těchto nových Adresních míst je nyní možné v editaci klienta a editaci služby Internet.
 • Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ, Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres, Stát.
 • Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím se možnost potvrdí. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.
 • Import adres z databáze RUIAN trvá cca 25 min po update na novou verzi ISPadmin - po tuto dobu nejsou pole zbarvena. Jakmile je import dokončen, aktivuje se modul pro napovídání a kontrolu adres.
 • Pro usnadnění editace klienta bylo přidáno tlačítko Editace klienta icon edit také do seznamu klientů v KlientiKontakty.
 • Importní skript těchto adres se spustí automaticky v updatu. Skript může běžet desítky minut (podle aktuálního vytížení serveru). Informaci o stavu importu adres naleznete v Ostatní Nástroje.
 • Export těchto adresních míst pro Geografický sběr dat bude podmíněn správně zadanými adresami u klientů a služeb (Export geografických dat do CSV v Statistiky Stat.klientů Podle připojení)

 

 

Obecný postup zadávání adresy

 

1.) Pole Město/Ulice: Vyberte z našeptávače Vámi požadovanou obec/ulici. Pokud píšete ulici, můžete po jejím napsání stisknout mezerník a napsat číslo domu. Pokud vyberete konkrétní adresu, systém automaticky doplní všechna požadovaná pole.
2.) Automaticky se Vám vyplní pole  PSČ a Okres.
3.) Pole Ulice: Pokud nejdříve vybíráte město, vyberte z našeptávače požadovanou ulici. alert icon Pokud nemá obec ulice, nechte toto pole prázdné. alert icon
4.) Pole Číslo popisné: Vyberte z našeptávače požadované číslo popisné.
5.) Všechny další potřebné údaje se následně doplní automaticky.

 

Obce bez ulic

 

Pokud obec nemá ulice, pole Ulice musí zůstat prázdné. Vyplňuje se tedy pouze pole Město a Číslo popisné.

 

Obce bez pošty

 

1.) Pokud obec nemá poštu, tak je situace o trochu komplikovanější, protože chcete zadat nejen danou obec, která je bez pošty, ale i obci se spádovou poštou. To často vede k tomu, že zadáte název obce bez vlastní pošty do pole Ulice a název obce se spádovou poštou do pole Město. To je však špatně, jelikož je důležité mít na paměti následující fakt: Do pole Ulice se nikdy nepíše obec, a to ani v případě, kdy v podstatě potřebujete dvě políčka pro obec.

2.) Správný způsob zadání adresy je následující:

 

a) Pole Město: Vyberte z našeptávače požadovanou obec bez vlastní pošty.

b) Automaticky se Vám vyplní pole PSČ a Okres.

c) Pole Ulice nechte prázdné, pokud nemá obec ulice.

d) Pole Číslo popisné: Vyberte z našeptávače požadované číslo popisné.

e) Všechny další potřebné údaje se následně doplní automaticky.

 

Barevné rozlišení ve formuláři:

 

1.) Políčka jsou orámována červeně:


    a) Adresa je zadána špatně.
    b) Adresa není obsažena v nabízených adresách.


2.) Políčka jsou orámována zeleně: Adresa je zadána správně.

 

 

Doba trvání importu RÚIAN dat do systému ISPadmin

 

V závislosti na aktuálním vytížení serveru může import trvat i několik desítek minut

 

Aktualizace databáze RÚIAN

 

Aktualizaci provedete v OstatníNástroje kliknutím na Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres. K dispozici je i datum poslední aktualizace.


Spárování/Nespárování adres s RÚIAN kódy

 

 • Pokud systém nalezne shodu, je k dané adrese přiřazen RUIAN kód.
 • Tam, kde se to z nějakého důvodu nepodaří, je nutné provést ručně nápravu.

 

Vyhledání adres bez RÚIAN kódů


Tyto adresy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet s použitím filtru Podrobnosti. Z menu vyberte možnost Adresy bez Ruian kódu.

 

Zadávání nových adresních míst

 

Nová adresní místa je možno zadávat zde:

 

 • V editaci klienta
 • V editaci služby Internet

 

Export adresních míst

 

Je možné vyexportovat/vytisknout všechny smlouvy klienta naráz?

 

Ne, toto možné není. Každá smlouva je jedinečná. Je to jeden soubor a není možné jej spojovat s dalšími. Všechny smlouvy naráz můžete pouze odeslat jako přílohu v emailu nebo je možné je zobrazit klientům v jejich klientském portálu.

Je možné někde v systému nastavit slevu z instalačního poplatku?

 

Ne, není. Takovouto slevu v současnosti nelze do systému zadat. Tudíž ji nelze využít ani jako systémovou proměnnou.

Zpoplatnění změn tarifu

 

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v systému možné provést, ne však automaticky. Daným klientům musíte ručně vystavit fakturu (na individuální bázi).

 

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

 

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. Přeplatky se vracejí v Kartě klienta v sekci Fakturace. Vrácené přeplatky jsou zobrazeny v seznamu dole na dané stránce. Tam je také možné si u každého přeplatku stáhnout výdajový pokladní doklad v PDF, který si můžete následně vytisknout.

 

Pokud chcete vystavit výdajový pokladní doklad na vrácení přeplatku, který z nějakého důvodu není evidovaný v systému ISPadmin, je možné to provést následovně: V Kartě klienta v sekci Fakturace kliknete na icon money acceptPřijmout platbu v hotovosti a poté dole ve formuláři vyplníte políčko Přidat do kreditu. Zde vyplníte částku a uložíte. Tím se ke klientovi zapíše přeplatek. Ten poté v sekci Fakturace vrátíte kliknutím na icon money backVrátit přeplatek. Následně máte možnost si vytisknout doklad.

Spotřebovaná data / Grafy přenosů jsou vysoké

Pokud narazíte na jeden/oba následující problémy

 • Datový balíček je klientem spotřebován (aniž by ho klient doopravdy spotřeboval) a/nebo
 • Grafy přenosů jsou na rychlostech, které ani nejsou pro službu nastaveny,

pak zrušte volbu Pouze monitorování routeru u routeru, který používáte k řízení klientů a ze kterého jsou vyčítána data o přenosech. (Více informací zde)

Pokud zůstane volba zaškrtnutá, nedojde k resetu čítačů přenosů. Pokud nedojde k resetu na daném routeru MikroTik, systém předpokládá, že klient komunikuje rychlostí postupně se zvyšující, protože dochází k narůstání hodnot přenosu.

Vyhledávání podle telefonního čísla

V systému je na adrese http://domenaIspadmina.cz/new/www/find-client-by-phone-number/?number=420999888777 dostupna stránka, která vrátí klienta s telefonním číslem uvedeným v parametru "number". podmínkou je, že musí být v prohlížeči přihlášen administrátor ISPadmin.

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postupujte následovně:

 

 1. Jděte do Karta klienta / Fakturace.
 2. Najděte neuhrazenou fakturu.
 3. Klikněte na tlačítko Detail.
 4. Klikněte na tlačítko icon email2Upomínka emailem.
 5. Zaškrtněte checkbox Připojit všechny neuhrazené faktury a vyplňte daný formulář.
 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 

Problémy s našeptávačem adres

 

Pokud máte problémy s našeptávačem adres, je potřeba provést následující:

 

 • Zkontrolujte si stav u položky Databáze RÚIAN adres v Ostatní Nástroje. Pokud právě probíhá import, tak našeptávač nefunguje. Jakmile je však import dokončen, tak by měl opět fungovat. Vyčkejte tedy na dokončení daného procesu a zkontrolujte, zdali našeptávač funguje, či nikoliv. 
 • Pokud import neprobíhá a našeptávač nefunguje, můžete zkusit provést aktualizaci pomocí tlačítka Aktualizovat. Vyčkejte na dokončení daného procesu a následně zkontrolujte, zdali našeptávač funguje, či nikoliv. 
 • Pokud potíže přetrvávají, napište nám prosím email na tuto adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte konkrétní příklad (konkrétní příklady), ať můžeme vzniklou situaci prověřit.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika