Update Linuxu

 

Z důvodu kompatibility a dostupnosti budoucích vývojových verzí systému ISPadmin je nezbytné aktualizovat operační systém Debian Linux na nejnovější verzi. Na této stránce najdete postup, jak update vyřešit.

 

Nejprve je nutné zjistit, jakou verzi Linuxu v současné době máte. K tomu slouží příkaz níže.

 

cat /etc/debian_version

 

Jsou čtyři možné situace, které mohou nastat v závislosti na tom, co Vám výše uvedený příkaz vypíše:

 

1) 7.x Aktuální verze ISPadmin prostředí, není nutné provádět žádné změny. Systémová podpora ze strany Debianu je vypsána až do května 2018.

2) 6.x.x Pokud Vám příkaz vypíše verzi 6, můžete systém dále provozovat, avšak systémové aktualizace Debianu 6 končí v únoru 2016. To mimo jiné znamená, že po tomto datu nebudou opravovány nalezené bezpečnostní chyby a o bezpečnost systému bude třeba se starat svépomocí. Pokud byste chtěli přejít na vyšší verzi, doporučujeme provést migraci systému, nikoliv upgrade distribuce.

3) 5.0.x (x znamená číslo od 0 do 10) V tomto případě stačí pouze postupovat dle níže uvedeného návodu update debian 5 na debian 6.

4) 4.0 Pokud Vám příkaz cat /etc/debian_version vypíše verzi Debian Linuxu 4.0, není možné Linux lehce bezproblémově updatovat, aniž by vznikly v systému potíže, a je nutné provést reinstalaci z nového instalačního DVD, které je dostupné na http://download.ispadmin.eu a následně udělat migraci dat. Migraci si buď můžete nechat provést naší technickou podporou, nebo můžete migraci provést sami a postupovat dle návodu pro migraci.

 

Update Debian 5 na Debian 6

 

1) Do /etc/apt/sources.list dát zdroje viz. níže

 

nano /etc/apt/sources.list

 

deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze main non-free
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib
deb http://packages.dotdeb.org squeeze all

 

2) Příprava na update Linuxu

 

apt-get update
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv-key E9C74FEEA2098A6E
gpg -a --export E9C74FEEA2098A6E | apt-key add -
apt-get update

 

3) Upgrade z Linuxu 5 Lenny na Linux 6 Squeeze

 

DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" --force-yes -fuy dist-upgrade

 

4) Stažení potřebných utilit pro update Apache a Nagiosu a jejich aplikování

 

wget http://update.ispadmin.eu/migration/php.ini-cli -O /etc/php5/cli/php.ini
wget http://update.ispadmin.eu/migration/php.ini-apache -O /etc/php5/apache2/php.ini
wget http://update.ispadmin.eu/migration/nagios-etc.tgz -O /root/nagios-etc.tgz
wget http://update.ispadmin.eu/migration/nagios-htdocs.tgz -O /root/nagios-htdocs.tgz

 

rm -rf /usr/share/nagios3/htdocs/*
rm -rf /etc/nagios3/*
tar xvfz /root/nagios-etc.tgz -C /etc/nagios3/
tar xvfz /root/nagios-htdocs.tgz -C /usr/share/nagios3/htdocs/
rm /root/nagios-*

 

sed '/NAGIOS_SECRET/d' /data/support/ispadmin/config/config.php >/tmp/config.php
sed '/\?>/d' /tmp/config.php >/tmp/config2.php
mv /tmp/config2.php /data/support/ispadmin/config/config.php
echo "NAGIOS_SECRET = nagios3" >> /data/support/ispadmin/config/config.php
echo "?>" >> /data/support/ispadmin/config/config.php

 

sed 's/backup\//backup\/:\/usr\/share\/nagios3\/htdocs\//' /etc/apache2/httpd.conf >/tmp/httpd.conf
mv /tmp/httpd.conf /etc/apache2/httpd.conf

 

5) Restart Apache a Nagiosu

 

/etc/init.d/apache2 restart
/etc/init.d/nagios restart

 

6) Pokud je po updatu rozhozené kódování znaků ve webovém rozhraní, dopište do souboru /data/support/ispadmin/config/config.php a do souboru /data/support/ispadmin_support/config/config.php řádek MYSQL_CHARSET=latin1

 

nano /data/support/ispadmin/config/config.php

 

MYSQL_CHARSET=latin1

 

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika