Informace

ISPadmin - Správa klientů

Tato stránka zobrazuje všechny informace týkající se osobních a fakturačních údajů. Správnost těchto údajů je zásadní, později jsou použity pro potřeby plánování a hlavně fakturace služeb, proto je dobré si po přidání klienta zadané údaje překontrolovat přímo zde v kartě klienta.
Všechny změny na této kartě jsou zaznamenávány systémem a lze je kdykoliv dohledat v záložce Historie karty klienta u konkrétního klienta nebo globálně změny u všech kontaktů v StatistikyHistorie (Historie změn v kartě klienta).

Upravit Úprava osobních a fakturačních údajů klienta. Zobrazí se obrazovka, která je shodná s obrazovkou pro přidávání nového kontaktu.
Tisk nastavení Možnost tisku klientského nastavení pro založení nebo při vyřizování servisního zásahu
Odeslat nastavení na mail Zaslání všech informací týkajících se konkrétní služby na zadaný email
Odeslat email Odeslání emailu klientovi
Odeslat SMS Odeslání SMS danému klientovi

Zákaznické číslo

Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.

Jméno zákazníka

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

Ulice, Město, PSČ, Stát Adresní údaje.

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

Zastupující osoba

Osoba, na kterou je možné se obrátit v případě potřeby u firemních klientů. Při zadávání nového klienta se toto políčko aktivuje při označení volby Firemní zákazník.

GPS souřadnice

Globální koordináty použitelné ve spolupráci s Google Maps k zobrazení přesného místa instalace na mapě. Používá se formát 49° 57' 53.19'' N, 16° 58' 25.24'' E.

E-mail

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

Fakturační e-mail

E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email.

Technický e-mail

E-mail pro zasílání technických informací.

Obchodní e-mail

E-mail pro zasílání obchodních informací.

Telefon

Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem.

Mobil

Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo.

WWW

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

Link 

Možnost zobrazení externího linku na kartě klienta (nastavuje se v NastaveníSystémové nastaveníObecné external_client_link, popis linku, který se zobrazí na kartě klienta, se nastavuje v external_client_link_description).

Skupina

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Stav

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Do systému přidán

Datum, kdy byl klient do systému vložen.

Právní forma

Fyzická osoba nebo firma.

Uživatelské jméno

Přihlašovací jméno, které klient potřebuje k tomu, aby se mohl přihlásit do Portálu klienta.
Při zadávání nového klienta se použije nastavení z Nastavení Syst.nastavení Portál klienta, ID ci_enable_login_name_creation, tzn. buď je jméno automaticky vyplněno podle klientského čísla, nebo je možné jej ručně zadat.

Heslo

Heslo pro přihlášení do Klientského portálu. Systém automaticky vygeneruje heslo při zadávání klienta.

Poslední změna

Datum a čas poslední úpravy informací o tomto klientovi. Více podrobností vyčtete z historie změn v kartě klienta.

Provedl

Jméno administrátora, který provedl poslední změnu.

Poslední přihlášení

Čas a datum posledního přihlášení klienta do Portálu klienta. Kliknutím na icon lupa lze zobrazit informace z StatistikyHistorie Přihlášení klientů - klientský portál zaměřené na událost přihlášení daného klienta do klientského portálu. Takto máte přehled o používání portálu klienta daným klientem.

CATV přípojka

Tato položka je spojena s modulem CMTS a slouží k evidenci klientů připojených pomocí kabelových rozvodů. Zde je zapsáno číslo zásuvky, ke které je klient připojen. Kliknutím na icon lupa lze zobrazit informace o zapojení CATV v konkrétním domě.


Osoby, které mohou být kontaktovány při komunikaci se zákazníkem. Tyto údaje není nutné vyplňovat, jedná-li se o řadového klienta, kde se jména shodují. Pro přidání kontaktní osoby použijte Přidat. icon edit otevře editační okno pro úpravu stávající kontaktní osoby, kliknutím na icon delete btsp lze kontaktní osobu vymazat.


Zobrazení fakturačních údajů klienta slouží k přehledu a kontrole informací použitých pro potřeby fakturace. Tyto údaje lze kdykoliv modifikovat pomocí tlačítka Upravit.

Klient

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

Ulice, Město, PSČ, Stát Adresní údaje.

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

Identifikační číslo organizace. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

DIČ

Daňové identifikační číslo. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

Bankovní účet

Číslo bankovního účtu klienta.
IBAN je pak mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
BIC je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který identifikuje banku klienta.

Vrácená smlouva

Informace o vrácení podepsané smlouvy. Může zde být doplněno datum, kdy klient podepsanou smlouvu vrátil. icon check ko znamená, že položka není vyplněná.

Přiřazené VS

Pokud klient platí pod stále stejným "špatným" variabilním symbolem a v důsledku toho se při importu výpisů z bankovního účtu jeho platba správně nespáruje, je možné mít zadány až 3 variabilní symboly, které klient opravdu u plateb uvádí, a tím pádem se párování provede správně. Lepší řešení je ale samozřejmě takové, kdy donutíte zákazníka platit pod správným variabilním symbolem.

Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Typ úhrady

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Za kolik dní pozastavit uživatele

Pokud má klient fakturu po splatnosti zvolený počet dní, bude automaticky pozastaven. Obecná nastavení této funkcionality jsou v Fakturace Nastavení Obecné, ID pozastavit_neplatice, pozastavit_neplatice_min_castka a pozastavit_po_splatnosti. Tato nastavení neplatí, pokud má klient nastaveno   Nepozastavovat.

Počet dní splatnosti faktur

Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.

Popř. je možné nastavit počet dní splatnosti faktur individuálně u každého klienta.
Zasílat faktury poštou

icon check ok Klientovi se zasílají faktury klasickou pozemní poštou.
icon check ko Klientovi se faktury pozemní poštou nezasílají.

Zasílat faktury e-mailem

icon check ok Klientovi se zasílají faktury emailem.
icon check ko Klientovi se faktury emailem nezasílají.

Scoring klienta

Znamená číselné vyjádření platební morálky zákazníka. Hodnota vyjadřuje součet počtu kladných dnů, zaplatí-li zákazník před datem splatnosti, a počtu záporných dnů, zaplatí-li zákazník fakturu až po datu splatnosti. Jedná se o tzv. celkový scoring. Například pokud klient platí každý měsíc 2 dny před splatností a dělá to tak 10 měsíců, scoring klienta bude 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20. Pokud by ten samý klient platil vždy 2 dny po splatnosti, byl by jeho scoring roven hodnotě -20.
Podle tohoto údaje lze ke každému zákazníkovi zaujmout buď kladný postoj v případě, kdy pravidelně platí v době splatnosti (kladný scoring) a řešit jejich žádosti přednostně, a naopak u zákazníků se špatnou platební morálkou (záporný scoring) odsunout jejich požadavky na pozdější dobu.

Průměrný scoring klienta

Jedná se o celkový scoring klienta vydělený počtem faktur. Například pokud klient platí každý měsíc 2 dny před splatností a dělá to tak 10 měsíců, bude jeho průměrný scoring 2 (20 / 10). Ideálně by měly být průměrný i celkový scoring kladný.
Podle tohoto údaje lze ke každému zákazníkovi zaujmout buď kladný postoj v případě, kdy pravidelně platí v době splatnosti (kladný scoring) a řešit jejich žádosti přednostně, a naopak u zákazníků se špatnou platební morálkou (záporný scoring) odsunout jejich požadavky na pozdější dobu.

Bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.


Do poznámky lze psát informace, které nejsou uvedeny výše, osobní poznámky, komentáře ke klientovi. Tento text je zobrazen pouze v administračním rozhraní systému ISPadmin v sekci Karta klienta v záložce Informace, takže žádný zákazník tyto poznámky u svého účtu vidět nemůže. Zde tedy můžete vkládat stížnosti nebo poznámky z telefonních rozhovorů se zákazníkem apod. U každé poznámky je informace o datumu a času vložení poznámky. Dále je zde uveden název administrátorského účtu, pod kterým byla poznámka přidána.

Přidat Zobrazí okno pro vytváření poznámky.
Zobrazit smazané Zobrazí smazané poznámky.
Skrýt smazané Skryje zobrazené smazané poznámky.
icon technik Poznámka je soukromá a může ji vidět pouze administrátor, který ji vytvořil a administrátor s právem Master Admin. Nastavuje se přes icon edit, popř. při vytváření poznámky.
alert icon Při přístupu do karty klienta do menu Informace se zobrazí varovné okno obsahující text poznámky. Nastavuje se přes icon edit, popř. při vytváření poznámky.
icon edit Editace poznámky
icon delete btsp Výmaz poznámky


Doplňující systémové proměnné je možné nadefinovat v NastaveníČíselníkySystémové proměnné. Každá proměnná se zobrazí s předdefinovanou hodnotou a každou hodnotu lze změnit pomocí icon edit.
Tyto systémové proměnné je možné používat ve smlouvách, emailech a SMS nebo je možné ji využít jako nový sloupec pro různé doplňující informace u klienta.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika