Servisní zásahy

ISPadmin - Správa klientů

Slouží ke správě servisních zásahů provedených u klienta (obhlídka, instalace, výměna, opravy, atp.). Zobrazují se zde všechny naplánované i již splněné úkoly. Toto menu je samozřejmě přímo provázáno s modulem Plánování. Servisní zásahy na Kartě klienta lze využít zejména při telefonické komunikaci se zákazníkem, kdy mu jste ihned schopni sdělit přesnou dobu servisního zásahu nebo instalace.

 

Výhodou plánování v kartě klienta je přidání úkolu bez nutnosti vybírat uživatele. Když klient zavolá, tak jen kliknete do jeho karty klienta a provedete přidání úkolu přímo zde.

 

Přidání nového úkolu do modulu Plánování. Nově přidané úkoly se zobrazí přímo v modulu Plánování.

Zadání úkolu se skládá ze dvou částí:

 

 

Technik

Vyberte hlavního technika, kterému je úkol přidělen. Vyberte z rozbalovacího menu, popř. vepište část jména a systém nabídne odpovídající výsledky. Úkol lze ponechat i bez přiděleného technika.
Stejným způsobem můžete přidělit ještě dva další techniky.

Je-li v úkolu zrušeno přiřazení technika, přijde tomuto technikovi email o zrušení přiřazení k úkolu. Email se odesílá automaticky, má-li technik správně vyplněnou emailovou adresu. Předmět tohoto emailu si můžete nastavit v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_email_subject_unassign.

Zaslat SMS technikovi

  Nastaveno
   Nenastaveno

Po uložení systém odešle SMS technikovi o vytvořeném úkolu. Podmínkou je zprovozněná SMS brána.
Způsob nahlášení Vyberte hodnotu nastavenou v Nastavení Číselníky Plánování Typ nahlášení
Typ/Požadované dokumenty Jedná se o typ úkolu, jeho číselník nastavte v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů. V závislosti na nastavení Typu úkolu je potřeba vyplnit i Požadované dokumenty, které se kontrolují při uzavírání úkolu v části Řešení.
Klient/Klient (nezadaný v systému) Vyberte ze seznamu klientů vložených do systému nebo začněte psát jméno/příjmení a systém začne napovídat. U klientů ještě nezadaných v systému můžete vepsat libovolné jméno.
Viditelné smlouvy pro techniky
Lze označit dokumenty, které technik uvidí v rozhraní pro techniky.
Služba Při výběru existujícího klienta můžete vybrat službu, na kterou se poté váže adresa instalace.
Email, telefon, mobil Při výběru existujícího klienta se předvyplní položky z jeho Karty klienta.
Adresa Předvyplní se adresa z Karty klienta, popř. adresa instalace služby.
Popis úkolu Poznámky, detaily týkající se daného úkolu.
Datum úkolu Klikněte do pole a vyberte příslušné datum a čas provedení úkolu v intervalu 5 minut.
icon info2 V Nastavení Systémové nastavení Plánování, ID planning_calendar_day_start je možné nastavit zobrazení času pro každý den. Pokud nastavíte např. 8, tak se v kalendáři zobrazí čas od 8 hod., a úkoly nebude možné plánovat na dřívější hodinu.
Úkol splnit do Používá se hlavně pro dlouhodobé úkoly. Pokud vyberete datum/čas splnění úkolu, zobrazuje se úkol technikovi v kalendáři každý den, dokud není splněn.
Automaticky se předvyplní čas z předchozího pole Datum úkolu plus počet minut nastavených v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_default_task_solution_time_minutes.
Nespecifikovaný čas Používá se pro tzv. volné úkoly, u kterých nechcete specifikovat přesné datum splnění. Systém automaticky přesouvá úkoly s nespecifikovaným časem z jednoho dne na druhý. (Když je ID planning_auto_change_tasks = 1 v Nastavení Syst. nastavení Plánování, systém projde v 2:00 všechny úkoly a přesune ty, které jsou nedokončené, na příští den)
Priorita Určuje důležitost vytvořeného úkolu.
Cena výkonu Informace o ceně za tento úkol. Lze nastavit v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů, toto nastavení se automaticky předvyplní při výběru daného typu úkolu. Při uzavírání úkolu se opět předvyplní cena za úkol.
Dokument Lze vložit 5 libovolných dokumentů.
Kontaktovat klienta do Do kdy má technik klienta kontaktovat.
SMS upozornění Upozornění technika pomocí SMS. Podmínkou je zprovozněná SMS brána.
Interní popis Slouží k uložení informací pro techniky k danému úkolu. Tento popis se nezobrazuje klientům.
Odeslat tiket klientovi Po uložení úkolu se odešle email klientovi s příslušnými informacemi. V Nastavení Syst. nastavení Plánování, je možnost pomocí ID planning_email_subject_ticket_to_client si nastavit předmět tohoto emailu, který bude automaticky doplněn o ID servisního zásahu. Tělo emailu bude vytvořeno automaticky a bude obsahovat datum a popis servisního zásahu. Tento email může být odeslán s každou změnou servisního zásahu.

 

 

Datum řešení Vyplňte skutečné datum realizace úkolu.
Technik Osoba, která skutečně úkol provedla.
Řešení Popis způsobu vyřešení úkol + případné poznámky.
Předchozí řešení Popisů řešení lze uložit více. Dokud nezaškrtnete políčko Vyřešeno, budou se poznámky z pole Řešení ukládat po stisku Uložit jako Předchozí řešení.
Strávený čas Doba řešení úkolu v hodinách - jedná se pouze o informativní hodnotu, pro účely fakturace je potřeba zaškrtnout pole Vyfakturovat a následně vyplnit MJ.
Cena viz Cena výkonu v části Nahlášení problému
Vyřešeno Označuje vyřešený - dokončený - úkol.
Vyfakturovat Úkol bude vyfakturován jako průběžná položka.

 

alert icon Vyřešený (uzavřený) úkol lze znovu otevřít pomocí Otevřít úkol.

 

Pomocí seznamu úkolů máte přehled o všech provedených zásazích u daného klienta a můžete tak snadno identifikovat opakující se problémy jako časté pohnutí anténou nebo opakující se návštěvy jen kvůli zaseklému zařízení, které stačí pouze restartovat. Zákazníka případně upozorníte, aby si zařízení jednou za týden restartoval sám, a nemusíte tam neustále posílat technika.

Přehled naplánovaných úkolů, který umožňuje pohodlně sledovat plánování všech techniků. K dispozici je řada kritérií pro omezení výsledného zobrazení a také možnost fulltextového vyhledávání.

 

Kalendář

planovani prehled kalendarKliknutím na den v kalendáři zobrazíte úkoly pouze pro daný den. Kliknutím na měsíc zobrazíte úkoly pro vybraný měsíc. Klikněte na Dnes k zobrazení dnešních úkolů, popř. Vše k zobrazení všech úkolů. Dny jsou podbarveny následovně:

 

Zobrazené úkoly podle výběru z kalendáře můžete v následujícím kroku ještě dále filtrovat. Zobrazený seznam je možné seřadit kliknutím na sloupec Typ, Datum nebo Technik (vzestupně, sestupně).

 

FiltracE

Typ Seznam typů úkolů jako např. měření, instalace, porucha, atd. Podle typu úkolu se úkoly barevně rozdělují. Nastavení typů v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů.
Stav Možnosti: Jen vyřešené, Jen nevyřešené
Priorita Definice důležitosti každého úkolu. Možnosti: Nízká, Střední, Vysoká.
Fakturované Možnosti: Vyfakturované, Nevyfakturované
Zadal Jméno administrátora, který úkol vytvořil.
Technik Seznam všech techniků v systému. Ve výčtu techniků jsou pod aktivními techniky také technici, kteří byli ze systému již odstraněni. Tímto máte možnost dohledat i úkoly již odstraněných techniků.
Fulltext Vyhledávání určitého slovního výrazu nebo spojení. Konkrétní úkol můžete vyhledat také podle jeho identifikačního čísla.

 

Editace úkolu

Všechny úkoly jsou značeny barevně podle typu úkolu. U vyřešených úkolů se tělo zobrazuje .

 

icon edit Editace úkolu - úprava zapsaných údajů nebo uzavření úkolu.
icon lupa dis Náhled úkolu - zobrazeny jsou všechny informace k úkolu. Kliknutím na Upravit úkol lze úkol buď upravit, nebo ukončit.
icon delete btsp Odstraní úkol a zároveň zapíše do historie tento úkon (Statistiky Historie Historie, sekce Plánování > Úkoly > Záznamy o odstranění)

 

Fakturace servisních zásahů probíhá v části realizace úkolu, kdy technik zapíše počet hodin, cenu zásahu a případně použitý materiál nebo zařízení. Poté označí Vyfakturovat a záznamy budou vyfakturovány jako průběžné položky na příští vystavené faktuře.

alert icon  Pokud daný zákazník pravidelně platí faktury trvalým příkazem, nemusí průběžné položky zaregistrovat a faktura by mohla zůstat neuhrazená. Proto je v těchto případech vhodnější vystavit na servisní zásah samostatnou fakturu (Vyfakturovat průběžné položky).

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika