Fakturace

Zde se zobrazují finanční detaily daného klienta, jeho celková bilance, přehled faktur a plateb a také platební morálka. V této nabídce lze provádět účetní operace přímo u vybraného klienta, jako jsou vystavení faktury nebo přijetí hotovostních plateb.

icon money acceptPřijmout platbu v hotovosti Pro přijetí hotovostní platby je nejprve potřeba vyplnit formulář o hotovostní platbě.

icon money amount Přeplatky Přehled přeplatků klienta. Přeplatky se mohou započítávat oproti vystaveným fakturám po nastavení parametru preplatky v Fakturace Nastavení Obecné

icon money back Vrátit přeplatek V tlačítku se zobrazuje aktuální částka přeplatku u klienta. Kliknutím na něj je možné přeplatek vrátit částečně nebo úplně.

icon continuous invoice Průběžné položky Evidence nevyfakturovaných průběžných položek klienta. V tlačítku se zobrazuje aktuální částka nevyfakturovaných průběžných položek.

icon create invoice Vystavit fakturu Samostatné, individuální vystavení faktury klientovi

icon money back Platební kalendář

Zobrazení tlačítka je potřeba aktivovat v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatkovy_kalendar.

Vygenerování individuálního platebního kalendáře pro aktuální rok. Vygeneruje se .pdf soubor, který je možné klientovi vytisknout (např. pokud přijde na prodejnu), popř. poslat emailem (icon email2) nebo uložit do dokumentů. Tato funkce se využije při individuálním jednání s klientem. Pro hromadné generování platebních kalendářů v systému

icon email2 Odeslat platební kalendář Odeslání vygenerovaného platebního kalendáře na e-mail klienta.

 

Počáteční stav Zobrazí fakturu počátečního stavu klienta (Karta klienta - Informace). Přehled počátečních stavů v Fakturace Přehledy Počáteční stav, generování počátečních stavů v Ostatní Nástroje.
Vše Zobrazení všech vystavených faktur, hotovostních dokladů i přijatých plateb
Rok YYYY Tučně zvýrazněné roky obsahují faktury, hotovostní doklady nebo platby
Rok YYYY Rok zobrazený v nevýrazné šédé barvě neobsahuje žádné faktury, doklady nebo platby. Kliknutím na něj lze rok "založit", tzn. je v něm možné vystavovat faktury. Při standardním generování hromadných faktur dochází k "založení" roku automaticky.
icon lupa disZobrazit stornované faktury a platby Pokud se ke klientovi vztahují nějaké stornované faktury nebo platby, můžete je pomocí tohoto tlačítka zobrazit spolu s ostatními. Pro větší přehlednost se ale tyto faktury a platby typicky nezobrazují.

Rozpis plateb za rok:

Zobrazují se služby klienta pro vybraný rok. Pokud je vybráno Vše nebo Počáteční stav, služby se nezobrazují. Měsíce jsou podbarvené podle následující logiky.

icon lupa disUpravit fakturované období

karta klienta fakturace uprava fakturacniho obdobi

U ještě nevyfakturovaných měsíců lze zaškrtnutím příslušného měsíce nastavit ty, na které se klient fakturovat nebude. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak klientovi poskytnout na několik měsíců službu zdarma, aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do nastavení služby nebo tarifu.

Celková bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.

Přeplatky Částka přeplatků, viz přehled přeplatků. Vrácení přeplatku zde.

 

Přehled všech vystavených faktur za vybraný rok. Zde je velmi dobře vidět, které faktury jsou již uhrazené a které stále neuhrazené, podbarvené stavy faktur umožňují snadnější orientaci. U faktur se zobrazují případné přeplatky či nedoplatky, které jsou sečteny do celkové bilance klienta.
Faktura může být: uhrazená, neuhrazená, zálohová, dobropisována (potvrzená) a dobropisována (nepotvrzená).

icon pdf1 Zobrazí přehled faktur klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
icon email2 Odeslání přehledu faktur emailem.

Vše Zobrazí všechny faktury
Filtrace podle stavu faktury

Nefakturováno

Zaplaceno po splatnosti

Nezaplaceno ve splatnosti

Nezaplaceno po splatnosti

Zálohová faktura

Období Období, na které je faktura vystavena. U faktur na více období se zobrazuje první období.
Číslo faktury VS Variabilní symbol faktury, po najetí na VS se zobrazí detail faktury.
Datum splatnosti Datum splatnosti faktury, počet dnů se nastavuje v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur
Částka s DPH Částka faktury, tzn. vyfakturováno za služby a jiné položky
Částka k úhradě Částka po započtení přeplatků, případně částka po zaokrouhlení
Uhrazeno Kolik bylo uhrazeno z faktury, např. přijatou hotovostní platbou nebo započtením přeplatku
Scoring

Znamená číselné vyjádření platební morálky zákazníka. Hodnota vyjadřuje počet dnů, zaplatí-li zákazník před datem splatnosti, popř. počet záporných dnů, zaplatí-li zákazník fakturu až po datu splatnosti. Například pokud klient zaplatí fakturu 2 dny před splatností, scoring bude 2, pokud naopak 2 dny po splatnosti, scoring bude -2.

Typ

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Popř. informace o tom, že byla faktura dobropisována.
Bilance Zůstatek faktury, tzn. po případném zápočtu úhrady, popř. částečné úhrady. (Bilance = Částka k úhradě - Uhrazeno)
Stav úhrady Informace o stavu úhrady, v případě uhrazené faktury se zobrazí datum úhrady.

Zúčtován přeplatek Informace o přeplatku na faktuře (např. klient uhradil více než byla částka k úhradě)
icon print btspicon lupa Otevře/uloží fakturu pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)
icon lupa zaloh Vystavená faktura je fakturou zálohovou.

icon email2 Odeslání faktury klientovi na email.

icon email dis Faktura již byla odeslána, při najetí kurzoru se zobrazí datum odeslání. Je zde ale také možné odeslat fakturu znovu.
Detail Detail vystavené faktury, obrazovka zobrazující podrobnosti u právě vybrané faktury. Podle jejího stavu (neuhrazená / uhrazená, popř. dobropis) jsou zde zobrazeny různá tlačítka pro úpravy či odeslání faktury. Je tedy důležité odlišovat detail neuhrazené a již uhrazené faktury, popř. jiného stavu.

 

Hotovostní platby klienta

icon pdf1 Zobrazí přehled plateb klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
icon email2 Odeslání přehledu plateb emailem

Číslo dokladu Číslo příjmového hotovostního dokladu
Datum platby Datum přijetí platby na pokladnu
Platbu přijal Uživatel, který danou platbu přijal
Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Cena s DPH Částka hotovostní platby
icon print btspicon lupa Otevře/uloží hotovostní doklad pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad
icon email2 Odeslání příjmového hotovostního dokladu
Detail Možnost úpravy hotovostního dokladu

 

Platby

Bezhotovostní platby klienta, popř. započtené přeplatky

icon pdf1 Zobrazí přehled bezhotovostních plateb klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
icon email2 Odeslání přehledu bezhotovostních plateb emailem

Datum platby Datum přijetí platby
Přijal Uživatel, který platbu zpracoval
VS Variabilní symbol platby
SS Specifický symbol platby
Částka Částka platby
Typ platby Typ platby
Číslo účtu Číslo účtu, ze kterého byla platba provedena
icon lupa Zobrazí bankovní výpis, ve kterém je spolu s ostatními i daná platba klienta. Je možno dále pracovat s platbami daného výpisu, stejně jako v Importech výpisů z banky.

Odeslání faktury

 

Šablony

Šablony na zasílání emailů lze definovat v NastaveníOstatníŠablony mailů

Popř. lze poslat individuální email bez předdefinované šablony.
Předmět Nastavuje se v šablonách, lze jej však změnit.
Email Položka email se předvyplní automaticky dle osobního nastavení v kartě klienta. Je možné jej však změnit.
Označit fakturu jako odeslanou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.

Soubor Odesílaná faktura se automaticky přiloží, touto volbou je možné přiložit další soubory.
Text (tělo emailu) Pro formátování textu lze použít obyčejný text nebo i HTML formátování. Formátování textu je velmi podobné jako u klasických textových editorů.
Odeslat SMS Spolu s emailem je možné poslat i upozorňovací SMS.
Šablona SMS zprávy

Šablony na zasílání SMS lze definovat v Nastavení Ostatní Šablony SMS.

Popř. lze poslat individuální SMS bez předdefinované šablony.
Text pro SMS Délka jedné SMS je 160 znaků. Do textu je možné vložit systémové proměnné.

Přijmutí hotovostní platby

karta klienta fakturace hotovostni platba

přidat platbu Klikněte u každé faktury (řádky), kterou chce klient platit. Fakturu je možné uhradit i částečně (vepsáním jiné částky).
Vložit do peněžního deníku?

  Nastaveno
   Nenastaveno


Přidání platby do Fakturace Peněžní deník
Poznámka Poznámka k hotovostní platbě.
Další položky Během hotovostní platby může dojít k prodeji dalšího zboží (např. klient je na provozovně a zakoupí si UTP kabel).
Číslo hotovostního dokladu Systém automaticky čísluje příjmové hotovostní doklady, číslo je možné změnit pouze v případě nastavení Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad_rozdeleni = 1.
Přidat do kreditu Pokud platba přesahuje aktuální dluh, přidá se přesahující částka do kreditu klienta - do přeplatků.
Datum vystavení Datum vystavení hotovostního dokladu. Přednastavený je aktuální datum, který lze změnit.
Evidovat tržbu v EET Pokud jste provedli správně nastavení ve Fakturace Nastavení EET, tak se Vám jako další možnost objeví položka Evidovat tržbu v EET. Pokud zvolíte Neevidovat, tak nedojde k odeslání dat na server správce daně. Pokud naopak zvolíte Evidovat tržbu v EET, tak k odeslání dat dojde, ale jako první si ještě musíte vybrat provozovnu a pokladnu. 
Provozovna EET Zde si vyberete provozovnu.
Pokladna EET Zde si vyberete pokladnu.

 

Přijmout - uložení platby - v horní části fakturační obrazovky se zobrazí Platba přijata icon printVytisknout doklad icon lupaZobrazit doklad

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad

Platba bude nyní zobrazena v sekci Hotovostní platby klienta.

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH. Na hotovostním dokladu není DPH zobrazeno z jednoduchého důvodu, daň je totiž uvedena přímo na vystavené faktuře. Kdyby bylo DPH znovu uvedeno i na hotovostním dokladu, tak by si jej zákazník mohl opět zadat do svých nákladů a to by bylo chybné.

Podrobnosti hotovostní platby

ISPadmin - Správa klientů

icon money acceptZobrazit detail Otevře/uloží hotovostní doklad pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad
icon money acceptAktualizovat adresu odběratele Pokud klient změnil fakturační údaje po vystavení dokladu, upravte v Kartě klienta požadované položky na aktuální a potvrzením této akce bude provedena změna všech fakturačních údajů na hotovostním dokladu. Nevystavuje se tedy nový hotovostní doklad, ale jen se upraví ten stávající.
icon money acceptZměna data vystavení Potvrzením této akce bude provedena změna data na hotovostním dokladu. Při změně hotovostního dokladu se změní i datum úhrady na všech fakturách uhrazených tímto hotovostním dokladem.
icon money acceptStornovat úhradu Pokud si přejete vystavený doklad stornovat, tímto tlačítkem zobrazíte nabídku stornovaní dokladu, kde uvedete důvod stornování úhrady.

Historie plateb

Zobrazuje historii hotovostního dokladu.

Podrobnosti faktury

ISPadmin - Správa klientů

pdfZobrazení faktury Otevře/uloží fakturu pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)
money acceptUhradit hotově Přijmutí hotovostní platby pro ještě neuhrazenou fakturu.

icon addVystavit opravný daňový doklad Na uhrazenou i neuhrazenou fakturu lze vystavit opravný daňový doklad.

icon delete invoiceStornovat fakturu

Stornování vystavené, nezaplacené faktury, nutno zadat důvod stornování.

editUpravit fakturu Pro případ opravy nebo výmazu položky či položek na faktuře. Fakturu je možné upravovat po celou dobu, dokud není uhrazená.

editAktualizovat adresu odběratele Pokud klient změnil fakturační údaje po vystavení dokladu, upravte v Kartě klienta požadované položky na aktuální a potvrzením této akce bude provedena změna všech fakturačních údajů na faktuře. Nevystavuje se tedy nová faktura hotovostní doklad, ale jen se upraví ten stávající.
editZměna data na faktuře Možnost změny data vystavení, data splatnosti a zdanitelného plnění na vystavené faktuře. Pokud klient zavolá, že nestihne uhradit fakturu do konce splatnosti, ale že ji uhradí později, tak mu lze prodloužit dobu splatnosti o několik dalších dní. Potvrzením této akce bude provedena změna data na faktuře.
  Vystavit kopii faktury Vystavení nové faktury, kde se předvyplní položky z kopírované faktury.

icon delete invoice Stornovat úhradu faktury

Pokud si přejete uhrazenou fakturu stornovat, tímto tlačítkem zobrazíte nabídku stornovaní dokladu, kde uvedete důvod stornování úhrady. Stornováním úhrady se změní stav faktury z "Uhrazená" na "Neuhrazená" a pak lze provádět úpravy na faktuře a také znovu provést novou úhradu.

Stornovat hotovostní platbu je možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.

money acceptZápočet přeplatku Pokud má klient přeplatek, je možné z něj uhradit vystavená fakturu nebo její část. Zobrazí se hodnoty Celkový přeplatek klienta a Celkový dluh klienta na faktuře spolu s datem zápočtu.
icon email2Upomínka emailem Umožňuje ručně vystavit upomínku pouze pro tuto konkrétní fakturu. Vystavovanou upomínku je možno zpoplatnit individuálně. Podmínkou zobrazení tohoto tlačítka je neuhrazení faktury po datu splatnosti. Lze využít šablonu z Fakturace Nastavení Šablony Upomínky.
  Potvrdit opravný daňový doklad Potvrzení dobropisu, zaplacené peníze se vrací na účet
icon delete invoiceSmazat potvrzený opravný daňový doklad Smazáním může vzniknout mezera v číselné řadě faktur!
icon email2Odeslat fakturu e-mailem Odeslání vystavené faktury

icon check okOznačit fakturu jako odeslanou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.

alert iconExport faktury do POHODY Tímto tlačítkem se exportuje faktura ze systému pro vložení do účetního programu.

icon editPřevést fakturu Převedení faktury na jiného klienta zaevidovaného v systému. Zobrazí se seznam všech klientů, ve kterém je možné vyhledávat podle jména. Faktura se uloží s novými adresnými náležitostmi po stisku Uložit.

 

platbY

Zobrazuje historii plateb dané faktury.

Typ platby Způsob platby, např. Hotovostní platba, Přeplatek (započtení přeplatku)
icon lupa Zobrazí hotovostní doklad

 

historie

Historie akcí k dané faktuře. Logují se veškeré události, úhrada, vystavení dobropisu, platba apod.

 

Log odeslaných emailů

Odeslané emaily k dané faktuře. Z logů serveru odesílatele lze vyčíst status odesílaného emailu (Status odesílatele) a naopak Status příjemce ze strany serveru příjemce. Tím lze zjistit, co se s daným emailem opravdu stalo.

Stornovat hotovostní platbu je nyní možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.

Vrácení přeplatku

Vrácení přeplatku hotově

Vepište částku, vyberte   Hotově a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Pomocí icon print nebo icon pdf1 je možné vytisknout/zobrazit Výdajový pokladní doklad.

 

Vrácení přeplatku na bankovní účet

Vepište částku, vyberte   Bankovní účet (Systém automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.) a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Převod na bankovní účet je nutné fakticky provést buď individuálně (zadáním bankovního převodu) nebo pomocí funkce Hromadný příkaz.

 

Uložený přeplatek je možné vymazat pomocí icon delete btsp.
Všechny přeplatky jsou centrálně evidovány v Fakturace Přeplatky Vráceno

Přidání průběžné položky

ISPadmin - Správa klientů

Vytvoření nové průběžné položky a přehled již vytvořených průběžných položek. Průběžné položky jsou často využívány k fakturaci servisních zásahů a upomínek, popř. jiných služeb, které nejsou pravidelně fakturovány. Přehled nevyfakturovaných průběžných položek v celém systému je v Fakturace Přehledy Průběžné položky.

Přidání průběžné položky

Vyber ze šablony Vybráním šablony se předvyplní požadované informace. Tímto se docílí bezchybného a vždy stejného vyplnění nově přidávané průběžné položky. Šablony se nastavují v Fakturace Nastavení Šablony Průběžné položky. Pokud nepracujete se šablonami, popř. není položka nastavena, je nutné následující údaje vyplnit ručně.
Název Název přidávané položky
 DPH DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
MJ Měrná jednotka položky, např. "hod.", "úkon"
 Počet MJ Počet měrných jednotek v položce
 Cena MJ bez DPH Cena za položku bez DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Po stisknutí Uložit se nově přidaná položka zobrazí v Nezaúčtované položky, kde je dále možné s ní pracovat:

icon edit Upravit údaje položky
icon delete btsp Vymazat položku
  Kopírovat údaje z položky do nově přidávané položky

 

alert icon  Pokud daný zákazník pravidelně platí faktury trvalým příkazem, nemusí průběžné položky zaregistrovat a faktura by mohla zůstat neuhrazená. Proto je v těchto případech vhodnější vystavit samostatnou fakturu (Vyfakturovat průběžné položky).

 

Vystavení samostatné faktury

 

Vystavení samostatné faktury


Vystavení samostatné faktury je uspořádáno do těchto bloků:

 

Hlavička faktury


Základní nastavení pro vystavení faktury.

Dodavatel

Fakturační skupina, ve které se klient nachází, se předvyplní automaticky. Je možné ji však změnit.

Typ úhrady

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Reverse charge Při zaškrtnutí tohoto políčka se v části Fakturace služeb zobrazí pouze ty služby, které mají v nastavení reverse charge.

Vystavit zálohovou fakturu Faktura bude vystavená jako zálohová.

Označit fakturu jako odeslanou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.

Zaslání faktury pozemní poštou

Zaslání faktury pozemní poštou může být zpoplatněno cenou podle Fakturace Nastavení ČíselníkyTypy plateb, systémový kód 001. Pokud je u tohoto kódu cena > 0, na každou vygenerovanou fakturu se přidá položka Zaslání faktur pozemní poštou. Pokud je cena = 0, položka se nepřidá.
V případě potřeby lze nastavit i individuálně pro klienta v Kartě klienta (Fakturační údaje - Individuální cena).

Pokud má klient nastavenu tuto volbu, každá vystavená faktura se zařadí mezi další, které se budou později tisknout a odesílat pozemní poštou.

Číslo faktury /VS: Identifikační číslo faktury z určité číselné řady. Berte na vědomí, že změna této položky ovlivní číslování později vystavovaných faktur. Pro číselnou řadu lze zvolit používání buď variabilního, nebo specifického symbolu.

Je možné prohodit variabilní a specifický symbol. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Obecné, ID vs_ss_exchange.


Datum vystavení Defaultně se nastaví aktuální datum. Je možné vybrat jiné.
Zdanitelné plnění

Datum, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu a naopak, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně.

Datum splatnosti

Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.


Popř. je možné datum individuálně změnit.

 

Fakturace služeb


Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Měsíce lze označit individuálně, popř. označením políčka pod číslovkou roku se označí celý daný rok.
Je zde zobrazeno období, ve kterém je služba pozastavena a v tomto období není možné službu vyfakturovat.

 

Průběžné položky


Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Zde vyberte, kterou z položek chcete vyfakturovat.

 

Další položky na faktuře


Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -.

 Šablony položek K faktuře je možné přiřadit další položky na faktuře pomocí výběru šablony, které se nastavují v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur
Název Název přidávané položky
MJ Měrná jednotka položky, např. "hod.", "ks"
Sazba DPH % DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
Počet MJ Počet měrných jednotek v položce
Cena MJ s DPH Cena za položku s DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Reverse charge Pokud je při fakturaci zaškrtnuta položka reverse charge (přenesená daňová povinnost), je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH.

Celkem
Celková částka faktury se zaokrouhluje podle nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID price_rounding.

Úprava faktury

 

Úprava konkrétní faktury, lze měnit a vyplňovat:

Název Název fakturované položky
Sazba DPH % DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
MJ Měrná jednotka položky, např. "měs.", "ks"
Počet ks Počet měrných jednotek položky
Cena MJ bez DPH Cena za položku bez DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Reverse charge

Další položky na faktuře Pomocí tlačítek + / - můžete přidávat / ubírat položky na faktuře.
Dodatek Volitelný popis

Vystavení opravného daňového dokladu

opr dan dokl

 

Zde můžete vystavit opravný daňový doklad (dobropis) na vystavenou fakturu. Lze změnit následující:

 

Označení relevantních položek faktury Označte ty položky, které chcete opravit.

  Nastaveno
   Nenastaveno

Počet Změňte množství u těchto položek.
Od - Do Nastavte datum počátku a konce u těchto fakturovaných položek. Pro účely evidence je dobré těmito daty určovat, od kdy do kdy je služba fakturována.
Přidat do kreditu V případě částečné úhrady faktury je možné přidat uhrazenou částku do kreditu klienta.
Datum vystavení Datum vystavení opravného daňového dokladu
Důvod dobropisování Toto pole musí být vždy vyplněno.
Potvrdit ODD ihned Pokud je tento checkbox zatržen, dobropis se při vystavení automaticky potvrdí.
Peníze budou vráceny na účet Číslo účtu, na který se má vrátit daná částka

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika