Fakturace

Zde se zobrazují finanční detaily daného klienta, jeho celková bilance, přehled faktur a plateb a také platební morálka. V této nabídce lze provádět účetní operace přímo u vybraného klienta, jako jsou vystavení faktury nebo přijetí hotovostních plateb.

icon money acceptPřijmout platbu v hotovosti Pro přijetí hotovostní platby je nejprve potřeba vyplnit formulář o hotovostní platbě.

icon money amount Přeplatky Přehled přeplatků klienta. Přeplatky se mohou započítávat oproti vystaveným fakturám po nastavení parametru preplatky v Fakturace Nastavení Obecné

icon money back Vrátit přeplatek V tlačítku se zobrazuje aktuální částka přeplatku u klienta. Kliknutím na něj je možné přeplatek vrátit částečně nebo úplně.

icon continuous invoice Průběžné položky Evidence nevyfakturovaných průběžných položek klienta. V tlačítku se zobrazuje aktuální částka nevyfakturovaných průběžných položek.

icon create invoice Vystavit fakturu Samostatné, individuální vystavení faktury klientovi

icon money back Platební kalendář

Zobrazení tlačítka je potřeba aktivovat v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatkovy_kalendar.

Vygenerování individuálního platebního kalendáře pro aktuální rok. Vygeneruje se .pdf soubor, který je možné klientovi vytisknout (např. pokud přijde na prodejnu), popř. poslat emailem (icon email2) nebo uložit do dokumentů. Tato funkce se využije při individuálním jednání s klientem. Pro hromadné generování platebních kalendářů v systému

icon email2 Odeslat platební kalendář Odeslání vygenerovaného platebního kalendáře na e-mail klienta.

 

Počáteční stav Zobrazí fakturu počátečního stavu klienta (Karta klienta - Informace). Přehled počátečních stavů v Fakturace Přehledy Počáteční stav, generování počátečních stavů v Ostatní Nástroje.
Vše Zobrazení všech vystavených faktur, hotovostních dokladů i přijatých plateb
Rok YYYY Tučně zvýrazněné roky obsahují faktury, hotovostní doklady nebo platby
Rok YYYY Rok zobrazený v nevýrazné šédé barvě neobsahuje žádné faktury, doklady nebo platby. Kliknutím na něj lze rok "založit", tzn. je v něm možné vystavovat faktury. Při standardním generování hromadných faktur dochází k "založení" roku automaticky.
icon lupa disZobrazit stornované faktury a platby Pokud se ke klientovi vztahují nějaké stornované faktury nebo platby, můžete je pomocí tohoto tlačítka zobrazit spolu s ostatními. Pro větší přehlednost se ale tyto faktury a platby typicky nezobrazují.

Rozpis plateb za rok:

Zobrazují se služby klienta pro vybraný rok. Pokud je vybráno Vše nebo Počáteční stav, služby se nezobrazují. Měsíce jsou podbarvené podle následující logiky.

icon lupa disUpravit fakturované období

karta klienta fakturace uprava fakturacniho obdobi

U ještě nevyfakturovaných měsíců lze zaškrtnutím příslušného měsíce nastavit ty, na které se klient fakturovat nebude. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak klientovi poskytnout na několik měsíců službu zdarma, aniž by jste museli jakkoliv zasahovat do nastavení služby nebo tarifu.

Celková bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.

Přeplatky Částka přeplatků, viz přehled přeplatků. Vrácení přeplatku zde.

 

Přehled všech vystavených faktur za vybraný rok. Zde je velmi dobře vidět, které faktury jsou již uhrazené a které stále neuhrazené, podbarvené stavy faktur umožňují snadnější orientaci. U faktur se zobrazují případné přeplatky či nedoplatky, které jsou sečteny do celkové bilance klienta.
Faktura může být: uhrazená, neuhrazená, zálohová, dobropisována (potvrzená) a dobropisována (nepotvrzená).

icon pdf1 Zobrazí přehled faktur klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
icon email2 Odeslání přehledu faktur emailem.

Vše Zobrazí všechny faktury
Filtrace podle stavu faktury

Nefakturováno

Zaplaceno po splatnosti

Nezaplaceno ve splatnosti

Nezaplaceno po splatnosti

Zálohová faktura

Období Období, na které je faktura vystavena. U faktur na více období se zobrazuje první období.
Číslo faktury VS Variabilní symbol faktury, po najetí na VS se zobrazí detail faktury.
Datum splatnosti Datum splatnosti faktury, počet dnů se nastavuje v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur
Částka s DPH Částka faktury, tzn. vyfakturováno za služby a jiné položky
Částka k úhradě Částka po započtení přeplatků, případně částka po zaokrouhlení
Uhrazeno Kolik bylo uhrazeno z faktury, např. přijatou hotovostní platbou nebo započtením přeplatku
Scoring

Znamená číselné vyjádření platební morálky zákazníka. Hodnota vyjadřuje počet dnů, zaplatí-li zákazník před datem splatnosti, popř. počet záporných dnů, zaplatí-li zákazník fakturu až po datu splatnosti. Například pokud klient zaplatí fakturu 2 dny před splatností, scoring bude 2, pokud naopak 2 dny po splatnosti, scoring bude -2.

Typ

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Popř. informace o tom, že byla faktura dobropisována.
Bilance Zůstatek faktury, tzn. po případném zápočtu úhrady, popř. částečné úhrady. (Bilance = Částka k úhradě - Uhrazeno)
Stav úhrady Informace o stavu úhrady, v případě uhrazené faktury se zobrazí datum úhrady.

Zúčtován přeplatek Informace o přeplatku na faktuře (např. klient uhradil více než byla částka k úhradě)
icon print btspicon lupa Otevře/uloží fakturu pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)
icon lupa zaloh Vystavená faktura je fakturou zálohovou.

icon email2 Odeslání faktury klientovi na email.

icon email dis Faktura již byla odeslána, při najetí kurzoru se zobrazí datum odeslání. Je zde ale také možné odeslat fakturu znovu.
Detail Detail vystavené faktury, obrazovka zobrazující podrobnosti u právě vybrané faktury. Podle jejího stavu (neuhrazená / uhrazená, popř. dobropis) jsou zde zobrazeny různá tlačítka pro úpravy či odeslání faktury. Je tedy důležité odlišovat detail neuhrazené a již uhrazené faktury, popř. jiného stavu.

 

Hotovostní platby klienta

icon pdf1 Zobrazí přehled plateb klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
icon email2 Odeslání přehledu plateb emailem

Číslo dokladu Číslo příjmového hotovostního dokladu
Datum platby Datum přijetí platby na pokladnu
Platbu přijal Uživatel, který danou platbu přijal
Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Cena s DPH Částka hotovostní platby
icon print btspicon lupa Otevře/uloží hotovostní doklad pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad
icon email2 Odeslání příjmového hotovostního dokladu
Detail Možnost úpravy hotovostního dokladu

 

Platby

Bezhotovostní platby klienta, popř. započtené přeplatky

icon pdf1 Zobrazí přehled bezhotovostních plateb klienta s možností tisku, popř. uložení na disk.
icon email2 Odeslání přehledu bezhotovostních plateb emailem

Datum platby Datum přijetí platby
Přijal Uživatel, který platbu zpracoval
VS Variabilní symbol platby
SS Specifický symbol platby
Částka Částka platby
Typ platby Typ platby
Číslo účtu Číslo účtu, ze kterého byla platba provedena
icon lupa Zobrazí bankovní výpis, ve kterém je spolu s ostatními i daná platba klienta. Je možno dále pracovat s platbami daného výpisu, stejně jako v Importech výpisů z banky.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika