Přidání průběžné položky

ISPadmin - Správa klientů

Vytvoření nové průběžné položky a přehled již vytvořených průběžných položek. Průběžné položky jsou často využívány k fakturaci servisních zásahů a upomínek, popř. jiných služeb, které nejsou pravidelně fakturovány. Přehled nevyfakturovaných průběžných položek v celém systému je v Fakturace Přehledy Průběžné položky.

Přidání průběžné položky

Vyber ze šablony Vybráním šablony se předvyplní požadované informace. Tímto se docílí bezchybného a vždy stejného vyplnění nově přidávané průběžné položky. Šablony se nastavují v Fakturace Nastavení Šablony Průběžné položky. Pokud nepracujete se šablonami, popř. není položka nastavena, je nutné následující údaje vyplnit ručně.
Název Název přidávané položky
 DPH DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
MJ Měrná jednotka položky, např. "hod.", "úkon"
 Počet MJ Počet měrných jednotek v položce
 Cena MJ bez DPH Cena za položku bez DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Po stisknutí Uložit se nově přidaná položka zobrazí v Nezaúčtované položky, kde je dále možné s ní pracovat:

icon edit Upravit údaje položky
icon delete btsp Vymazat položku
  Kopírovat údaje z položky do nově přidávané položky

 

alert icon  Pokud daný zákazník pravidelně platí faktury trvalým příkazem, nemusí průběžné položky zaregistrovat a faktura by mohla zůstat neuhrazená. Proto je v těchto případech vhodnější vystavit samostatnou fakturu (Vyfakturovat průběžné položky).

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika