Fakturační období, plovoucí období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Karta klienta

Slouží k zobrazení všech informací vztahujících se k aktuálně vybranému klientovi. Jednotlivé záložky umístěné v levé části obrazovky člení klientské informace do logických celků, ve kterých lze pak pracovat. Do karty klienta je možné vstoupit z KlientiKontakty, zde pak kliknout na požadovaný kontakt. Stejně tak i kdekoliv jinde v aplikaci, kde lze kliknout na jméno klienta, např. v modulech Plánování či Fakturace.

Klientské číslo

Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.

Jméno Příjmení

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

Fakturační e-mail

E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email.

CATV přípojka

Tato položka je spojena s modulem CMTS a slouží k evidenci klientů připojených pomocí kabelových rozvodů. Zde je zapsáno číslo zásuvky, ke které je klient připojen. Kliknutím na icon lupa lze zobrazit informace o zapojení CATV v konkrétním domě.

Bankovní účet

Číslo bankovního účtu klienta.
IBAN je pak mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
BIC je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který identifikuje banku klienta.

Vrácená smlouva

Informace o vrácení podepsané smlouvy. Může zde být doplněno datum, kdy klient podepsanou smlouvu vrátil. icon check ko znamená, že položka není vyplněná.

Přiřazený VS

Pokud klient platí pod stále stejným "špatným" variabilním symbolem a v důsledku toho se při importu výpisů z bankovního účtu jeho platba správně nespáruje, je možné mít zadány až 3 variabilní symboly, které klient opravdu u plateb uvádí, a tím pádem se párování provede správně. Lepší řešení je ale samozřejmě takové, kdy donutíte zákazníka platit pod správným variabilním symbolem.

Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Celkový scoring klienta

Znamená číselné vyjádření platební morálky zákazníka. Hodnota vyjadřuje součet počtu kladných dnů, zaplatí-li zákazník před datem splatnosti, a počtu záporných dnů, zaplatí-li zákazník fakturu až po datu splatnosti. Jedná se o tzv. celkový scoring. Například pokud klient platí každý měsíc 2 dny před splatností a dělá to tak 10 měsíců, scoring klienta bude 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20. Pokud by ten samý klient platil vždy 2 dny po splatnosti, byl by jeho scoring roven hodnotě -20.
Podle tohoto údaje lze ke každému zákazníkovi zaujmout buď kladný postoj v případě, kdy pravidelně platí v době splatnosti (kladný scoring) a řešit jejich žádosti přednostně, a naopak u zákazníků se špatnou platební morálkou (záporný scoring) odsunout jejich požadavky na pozdější dobu.

Průměrný scoring klienta

Jedná se o celkový scoring klienta vydělený počtem faktur. Například pokud klient platí každý měsíc 2 dny před splatností a dělá to tak 10 měsíců, bude jeho průměrný scoring 2 (20 / 10). Ideálně by měly být průměrný i celkový scoring kladný.
Podle tohoto údaje lze ke každému zákazníkovi zaujmout buď kladný postoj v případě, kdy pravidelně platí v době splatnosti (kladný scoring) a řešit jejich žádosti přednostně, a naopak u zákazníků se špatnou platební morálkou (záporný scoring) odsunout jejich požadavky na pozdější dobu.

GPS souřadnice

Globální koordináty použitelné ve spolupráci s Google Maps k zobrazení přesného místa instalace na mapě. Používá se formát 49° 57' 53.19'' N, 16° 58' 25.24'' E.

Obecná služba

Služba, která přímo nespadá do žádné z těchto definovaných služeb: Internet, CATV, VOIP, DVBC, IPTV, Mobil. Přesto se jedná o službu, která se pravidelně opakuje a následně fakturuje klientovi, např. webhosting, správa sítě apod.

IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

Queue tree

Ve většině případů si systém nastaví queue tree sám. Zde se jedná o speciální queue tree, ve které je zákazník zařazen. Tu je třeba definovat na Mikrotiku ručně a poté zadat do ISPadmin a otestovat. Výběr QT je možný pouze v případě, že je nastavená agregace 1:1, jinak se výběr speciální QT nezobrazí. Queue tree se nastavuje v Hardware Routery Všechny.

Strana 1 z 3

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika