ISPadmin 5.08

ISPadmin 5.08 Stable

 

Úpravy a opravy v grafice napříč systémem

 

ISPadmin 5.08 beta3

Zaokrouhlování (CZ lokalizace)

 • Pokud máte v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) zvoleno zaokrouhlování výsledné ceny (položka price_rounding), tak se při generování a editaci faktur (v případě potřeby) na fakturu automaticky propíše položka Zaokrouhlení.
 • Zaokrouhlení se rozpočte na základ a daň (v běžném režimu).
 • Přidáním položky dojde k upravení celkových součtů a částky k úhradě.
 • Rekapitulace DPH následně zohledňuje tyto úpravy.

 

Grafické úpravy

 • Ping na adresu klienta
 • Přidání další IP adresy u aktivní služby Internet
 • Rozsahy IP adres
 • Horizontální posuv
 • Více řádků v textových polích
 • ARES upozornění (CZ lokalizace)


Dokumentace k servisním zásahům (úkolům)

 • Stávající způsob uploadu povinných dokumentů byl nahrazen multiuploadem.
 • Pokud je vybrán konkrétní klient a je zaškrtnut checkbox Uložit dokumenty ke klientovi, tak jsou povinné dokumenty nahrány ke klientovi (buď do Dokumentů, nebo do Fotogalerie).
 • V Kartě klienta je možné tyto dokumenty smazat. Dokumenty však zůstanou u servisního zásahu.
 • Když v servisním zásahu dojde ke změně v zadaném klientovi, tak se povinné dokumenty nahrané u starého klienta automaticky přesunou do Karty nového klienta.

 

Další změny

 • Upraven export do Pohody
 • Upraven formát data v systému na DD.MM.YYYY (CZ lokalizace)
 • Upraveno zobrazování provize v Portálu Dealer
 • Přidáno ID ke službě v Kartě klienta / Aktivní služby
 • V API upraveno vyčítání korespondenční adresy u IPTV a CATV
 • Odstraněn problém při nevyplnění horního řádku při odesílání SMS v Ostatní / Volné SMS
 • Opravena kontrola zadávaných dat ve formuláři Hromadný email (Ostatní / Hromadné / E-mail)
 • Opravena funkce zapamatování předchozí volby Evidovat/Neevidovat v EET u příjmu hotovosti (CZ lokalizace)
 • Opraveno doplňování dat do Korespondenční adresy dle ARESu (CZ lokalizace)

 

 

ISPadmin 5.08 beta2

 • Sekce Klienti a Hardware přepsány do nové verze frameworku Bootstrap

 • Sloupec Klient přidán do tabulky v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální. Možnost prokliku do Karty klienta.

 • Proklik z názvu konkrétní služby v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální do Karty klienta / Aktivní služby
 • Informace o individuálních nastaveních pingu (IP, platnost) uvedeny přímo u příslušných služeb v Kartě klienta / Aktivní služby. Možnost editace a odstranění jednotlivých nastavení.

 • Při stejné IP adrese klienta a koncového zařízení znemožněno nastavení monitoringu IP adresy klienta
 • Upraveno grafické zobrazování fakturovaných období při vystavování jednotlivých faktur

 • Přidána možnost prokliku z přehledu vyfakturovaných období do detailu konkrétní faktury

 • Přidán CSV export ve Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky

 • Změna formátu ceny na faktuře: Pro větší přehlednost jsou ceny na fakturách členěny do skupin o třech číslicích: 1234 –> 1 234

 • Upraven formát názvu exportu do Pohody: V názvu je nyní i informace o období a fakturační skupině.

 • Upraven layout faktury se složenkou

 • Opraven náhled platby ve Fakturace / Banka / Email

 • Opravena funkce Obnovení stornované faktury ve Fakturace / Storno / Faktury

 

 

ISPadmin 5.08 beta1

Změna výpočtu daně shora (CZ lokalizace)

 • Do konce března 2019 se pro výpočet DPH shora používal výhradně koeficient zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. U 21% sazby DPH činil tento koeficient 0,1736. Když se jím vynásobila cena s DPH, výsledkem byla hodnota DPH. Cena bez DPH se pak zjistila odečtením DPH od ceny s DPH.
 • Od 1. dubna 2019 se začal používat nový způsob kalkulace DPH shora, který má zajistit, aby bylo při výpočtu shora i zdola dosaženo stejných hodnot. V současnosti platí přechodné 6měsíční období, ve kterém je možné používat oba způsoby výpočtu.

 

Zobrazení vyfakturovaných období

Na následujících stránkách došlo k vylepšení zobrazování vyfakturovaných období:

 • Karta klienta / Fakturace
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury
 • Karta klienta / Fakturace / Editace fakturačního období
 • Fakturace / Banka / Import / Manuální párování plateb s fakturami (nebo Fakturace / Úhrady / Úhrady / Manuální párování plateb s fakturami)

Další změny v této oblasti se objeví v příštích verzích.

 

Grafy

Byly přepracovány následující typy grafů: 

 • Statistiky / Statistiky Serveru / Grafy:
  • CPU load
  • Open files
  • Running processes
  • Memory usage
  • Swap usage
  • HDD utilization
  • CPU utilization
 • Hardware / Routery:
  • CPU
  • Memory usage
  • HDD utilization

 

Hardware / Routery / Router status / WIFI status

 • Byla provedena optimalizace vyčítání dat.
 • Snížil se počet zasílaných požadavků do databáze.
 • Minimalizovalo se riziko zaseknutí systému.
 • Načítání stránky je nyní rychlejší.

 

Globální monitorování služeb (Ping)

 • Upraveno zobrazování ping grafů pro služby v Kartě klienta
 • Upraveno chování filtru Podrobnosti / Ping monitoring v Klienti / Internet. Při použití tohoto filtru se zobrazí služby, u nichž je aktivní individuální nastavení pingu.

 

Uživatelská oprávnění

 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Počet licencí. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak se danému uživateli zobrazují informace o celkovém počtu dostupných licencí a o počtu aktivních licencí. Pokud je checkbox nezašrktnut, tak se tyto informace uživateli nezobrazují.
 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Uživatelské nastavení. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak si daný uživatel může měnit své uživatelské heslo. Pokud zaškrtnutý není, tak tento úkon provést nemůže.

 

Deaktivovaní klienti 

 • Stránka Statistiky / Odpojení klienti byla přejmenována na Statistiky / Deaktivovaní klienti.
 • Počet povolených akcí u deaktivovaných klientů se razantně snížil. 
 • Nyní u takového klienta není možnost editace či přidání.
 • Ve fakturaci nejde vystavit faktura.
 • Mazání zůstává povoleno.

 

Přepis do nové verze frameworku Bootstrap

Do nového Bootstrapu byla přepsána většina stránek v následujících sekcích:

 • Statistiky
 • Nastavení
 • Fakturace
 • Ostatní
 • FlowPro

Některé stránky v těchto sekcích zůstávající zatím nepřepsané. Na ně se dostane řada v jedné z následujících verzí. To platí i pro dosud nepřepsané sekce.

 

Další změny

 • Zprovoznění alertů v novém ping systému
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Řazení dle sloupců Teplota, Zatížení CPU a Stav UPS
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Přidán sloupec Router GPS s proklikem na Google Maps
 • Hardware / Routery / Router status / WIFI klienti: Sloupec Uptime: Hodnoty jsou uváděny v lépe srozumitelném formátu.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Nezobrazovaly se zde frekvence a SSID.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Byl zde dodělán export celé tabulky do CSV. Změněn byl také výpis hodnot u služeb, které si nově přidáte. Pokud nebyla v minulosti u dané služby nikdy žádná data vyčtena, tak se nebude zobrazovat číslo 0, nýbrž pomlčka.
 • Manuální párování plateb s fakturami: Vylepšena funkce Haléřové vyrovnání
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba při řazení záznamů
 • Ostatní / Nástroje: Tlačítko Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres: Jakmile jednou kliknete na toto tlačítko, nebude možné na něj kliknout znovu až do doby, kdy bude aktualizace (import) dat řádně ukončena (CZ lokalizace).

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika