ISPadmin 4.00

STABLE

FAKTURACE

Při exportu do účetního systému STEREO se původně do položky CELKEM_KC exportovala částka faktury bez zaokrouhlení. Nyní se zde ukládá částka včetně zaokrouhlení.
V menu "Fakturace / Přehled / Účetní přehled" je možnost exportu sestavy ve formátu CSV
V menu "Fakturace / Banka / Import" je nyní možné u položky Tisk všech plateb za období kliknutím na ikonu XML provést uložení plateb do XML

INFORMACE K UPDATE

Update na verzi 4.00 je možné provést pouze z verze 3.74. Z jiné verze 3.x není update na verzi 4.00 možný. V případě starší verze systému, je nejdříve zapotřebí spustit update příkazem "ispadmin_update stable". Následně se zobrazí informace o Vaší starší verzi systému a dále informace o nutnosti spustit příkaz "ispadmin oldstable". Tímto se nejdříve provede update na verzi 3.74 a následně bude možné provést update na verzi 4.00
Doporučený postup aktualizace v případě verze starší než 3.74:

   1)  ispadmin_update stable  ( Provede test Vaší aktuální verze )
   2)  ispadmin_update oldstable   ( Provede update na verzi 3.74 )
   3)  ispadmin_update stable  ( Provede update na verzi 4.00 )

V případě nejasností ohledně aktualizace kontaktujte naší technickou podporu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BETA5

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta4

NOVINKY

Při navigaci v menu je možné kliknout na každou položku menu prostředním tlačítkem myši. Kliknutím na tuto položku se otevře podstránka menu v novém panelu prohlížeče. Takto je možné jednoduše otevřít několik položek systému a přepínat se mezi okny.
V kartě klienta při generování smlouvy v PDF je nyní před uložením zobrazen náhled a je možné smlouvu upravit.
V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" je nový klíč "voip_dont_show_null_records_invoice". Pokud je tento klíč nastaven na hodnotu 1, tak se na vystavené faktuře za služby VOIP objeví pouze ty telefonní čísla, která mají nějakou provolanou částku. Čísla, která nebyla aktivní (provolaná částka je 0), se zde nezobrazí.

BETA4

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta3.
Upraven import plateb z VUB banky, která změnila formát importu.

NOVINKY

Upraven výběr jazyka v horní liště. Nyní se zobrazuje na horní liště ikona aktuálního vybraného jazyka (lokalizace). Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí menu s možností výběru jazyka. Kliknutím na příslušnou ikonu se provede změna lokalizace. Tímto krokem se odstranil panel výběru jazyka, který zobrazoval jednotlivé vlajky lokalizace a zabíral zbytečně místo nad menu.

FAKTURACE

V exportu faktur do účetního systému STEREO se do pole "PAR_ZNAK" přidává číslo klienta.
V exportu faktur do účetního systému POHODA se do položek faktur přidával text "Fakturace za služby MM/YYYY". Nově je možné v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export_popis_faktury" tento text, který se exportuje na fakturu změnit. Defaultně je zde nastaven text "Fakturace Internet za $PERIOD$". Proměnná $PERIOD$ se při exportu nahradí datem ve tvaru MM/YYYY.

SLUŽBA MOBIL

Nově přidána služba "MOBIL". Tato služba slouží k evidenci a správě SIM karet a mobilních čísel pro virtuální operátory. Aktuálně není služba Mobil propojena na žádného virtuálního operátora. Propojení na virtuální operátory se plánuje v dalších verzích systému.
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / Čísla" je možné do číselníku přidávat jednotlivá mobilní čísla přidělená od virtuálního operátora. V dalších verzích systému bude možné přidávat rozsahy telefonních čísel (přidělené bloky od operátora).
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / Sim karty" je možné přidávat jednotlivé SIM karty přidělené operátorem, které obsahují IMSI a ICCID. Tyto údaje je možné v číselníku přidat. V následujících verzích bude možné provést import těchto dat z CSV.
V kartě klienta při přidání nové služby je možné z menu vybrat službu "Mobil". Tímto se přidá ke klientovi služba mobilního telefonu. Při přidání služby je potřeba vyplnit základní informace jako název služby, datum připojení atd. Jako další povinný parametr je nutné zadat telefonní číslo, které je přiděleno klientovi a také číslo SIM, kterou klient obdrží při zřízení služby.

BETA3

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta2.
Opravena chyba zobrazování některých položek podle nastavených oprávnění.

NOVINKY

V kartě klienta v menu se nyní u "Aktivní služby" zobrazuje počet aktivních služeb, takže je ihned zřejmé kolik aktivních služeb má klient přiřazeno.
V kartě klienta v menu se u položek "Smlouvy", "Servisní zásahy" a "Fotodokumentace" zobrazuje počet záznamů skrytých pod těmito menu.
Každý den v 5:30 se provádí kontrola databáze jestli není nějaká tabulka poškozena (například po výpadku elektřiny). Pokud je nalezena nějaká poškozená tabulka, tak se odešle administrátorovi systému email s informací o poškozené tabulce s informací jak tabulku opravit.
V kartě klienta při zobrazení grafu wifi signálu je v grafu také zobrazen kanál, na kterém je klient připojen.

OPTIMALIZACE PRO VÍCEJÁDROVÉ CPU

Provedena optimalizace spouštění procesu vyčítání dat z routerů Mikrotik a Ubiquiti. Nově systém automaticky zjistí počet CPU a celkové vytížení systému a podle těchto parametrů provádí časovou synchronizaci spouštění procesů komunikujících s routery. Tímto by se měla komunikace s routery zrychlit.

SLUŽBA IPTV

Přidána služba IPTV, která slouží k evidenci a fakturaci IPTV služeb.
V budoucnu je plánováno provázání s různými middleware provozovatelů IPTV. Aktuálně je možné přidávat jednotlivé tarify (balíčky programů) a službu IPTV ke klientovi.
Prozatím se služba IPTV nezahrnuje do hromadné fakturace.
V menu Nastavení / Tarify / IPTV je možné přidávat jednotlivé balíčky , které poskytuje Váš IPTV operátor. Pro zadání balíčku je potřeba uvést název, zkratku (použita bude jako název položky ve fakturaci), cenu a také "ID tarifu na ústředně". Toto je ID, které Vám dodá Váš IPTV operátor a podle tohoto ID dochází ke spárování Vašeho IPTV tarifu z ISPadmina proti ID tarifu poskytovaného middleware IPTV operátora.
Přidání služby IPTV je možné v kartě klienta, kliknutím na tlačítko Přidat službu a výběrem položky IPTV. Při přidání služby IPTV je nutné vyplnit základní informace jako datum připojení služby, fakturační období a další náležitosti (jako u každé jiné služby). Následně je možné vybrat jednotlivé balíčky, které má klient nastavené a které se budou klientovi fakturovat. Poslední části nastavení jsou technické informace, které se budou po provázání služby IPTV s middlewarem IPTV operátora přenášet k IPTV operátorovi. Zde je nutné zadat jedinečné číslo set top boxu (sériové číslo), PIN pro nastavení dodatečných služeb přímo přes set top box, IP adresu a MAC adresu set top boxu.

BETA2

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta1.
Upraven import bankovního výpisu z emailu banky UNICREDIT, která změnila formát emailu.
Opravena chyba, kdy v případě že byla provedena částečná úhrada faktury a byla provedena úprava data na faktuře (v kartě klienta), tak se faktura označila jako uhrazená (ikdyž byla uhrazená částečně).

BETA1

Základ celého systému je nově přepsán do frameworku, který v budoucnu umožní flexibilnější a jednodušší vývoj nových funkcí. Aktuálně je do nového frameworku přepsáno jádro systému a základní stránky. Postupně budou do frameworku přepsány všechny záložky systému.
Z důvodu systémových požadavků je požadováno PHP 5.3 a verze linuxu Debian 6. Na starších systémech nebude možné update provést a je nutné nejdříve upgradovat systém na Debian 6.
Vzhledem k přechodu na framework není možné provést downgrade na verzi 3.x!

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

přihlašovací obrazovka
menu
Karta klienta (menu)
Karta klienta / Informace
Karta klienta / Aktivní služby (zobrazení aktivních služeb)
Karta klienta / Smlouvy
Nastavení / Smlouvy
Fakturace / Nastavení / Banka - email
Fakturace / Nastavení / Předkontace
Fakturace / Nastavení / Peněžní deník / Kategorie
Fakturace / Nastavení / Peněžní deník / Skupina
Fakturace / Nastavení / Avíza
Fakturace / Nastavení / Banka / FIO
Fakturace / Nastavení / Bank / email
Fakturace / Banka / FIO / Seznam odstraněných plateb

NOVINKY

V emailové frontě v menu Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Fronta je nyní možnost mazat emaily, které ještě nebyly odeslány. Tuto akci může provést pouze administrátor s oprávněním "Masteradmin".
Při hromadném odesílání SMS a Dokumentů (menu Ostatní / Hromadné / SMS a Ostatní / Hromadné / Dokumenty je nyní v podrobnostech možnost zvolit volbu "Bez emailové adresy". Tímto je odeslána SMS nebo vygenerován dokument pouze pro klienty, kteří nemají uvedenou emailovou adresu.
Nově se denně provádí kontrola grafů zda se v nich nevyskytují špičky vyšší než 2 Gbit/s. Pokud ano, tak jsou tyto špičky opraveny, aby nebyl graf zkreslený.
Tyto špičky mohou vzniknout například komunikací s routerem na lince se ztrátovostí paketů.
V menu Ostatní / VoIP import je v pop-up menu Typ nová položka VOIP trunk VNET, který slouží k importu dat VoIP operátora VNET.

MIKROTIK

Provedeny drobné optimalizace pro verze 6.x

FAKTURACE

Přidán export do účetního systému SYMPLEX, který se používá v PL. Nastavení exportu je možné v menu Fakturace / Nastavení / Obecné klíč "export".

FAKTURACE - IMPORT FIO

Pokud se provádí import FIO (detailně popsáno ve verzi 3.74), tak je nyní možné nespárovanou platbu přesunout jako neidentifikovatelou, podobně jako při importu z emailu.
Doplněna podpora více FIO účtů.

FAKTURACE - KONTROLA SPRÁVNÉHO ÚČTU NA FAKTUŘE

Pokud je v systému uvedeno více fakturačních skupin, kde každá fakturační skupina má jiný účet, tak je nyní možné při automatickém párování plateb provádět kontrolu úhrady na správný účet.
Pokud je v menu Fakturace / Nastavení / Obecné nastaven klíč "matching_payment_by_account" na hodnotu 1, tak se při párování plateb (importem nebo z emailu) provádí kontrola zda je úhrada provedena na správný účet (jestli nebyla úhrada provedena na jiné číslo účtu, které náleží jiné fakturační skupině). Pokud nesouhlasí číslo účtu úhrady s číslem účtu uvedeném na faktuře, tak se platba automaticky nespáruje (ikdyž je správný VS a částka) a je platba označena. Platbu je možné zrušit nebo spárovat ručně.

PLÁNOVÁNÍ

Pokud je úkol uzavřen, tak v editaci se zobrazí tlačítko "Zkontrolovat". Toto tlačítko se zobrazí pouze adminům s oprávněním Masteradmin, a tím se k úkolu uloží informace kdo a kdy úkol zkontroloval. Tyto údaje se poté zobrazují v editaci a historii úkolu.

MODUL POPTÁVKY

Implementován nový modul Poptávky, které můžete propojit s ISPadminem. Pokud zákazník vyplní Váš poptávkový formulář, data se vyplní do systému a je možné s nimi dále pracovat v menu "Klienti / Poptávky".
Podmínkou použití tohoto modulu je mít na svých stránkách poptávkový formulář pro nové klienty.
Kliknutím na příslušnou ikonu v menu "Klienti / Poptávky" je možné vytvořit kontakt klienta, kde se automaticky předvyplní údaje (jméno, adresa ...).
Aktivaci poptávkového formuláře je možné provést v menu Nastavení / Syst. nastavení / Obecné nastavením klíče "service_request_form" na hodnotu 1.
Následně je nutné vytvořit poptávkový formulář na Vaše stránky, kde je nutné vytvořit příslušná pole (INPUTBOX) pro jednotlivé položky. Při odeslání formuláře je nutné přidat na Váš poptávkový formulář níže uvedený kód, který zajistí odeslání údajů do systému ISPadmin.
V kódu je potřeba upravit proměnnou $ISPadminDomain, kde je potřeba vyplnit správnou url adresu, kde běží ISPadmin.
Jednotlivé položky ve formuláři musí být pojmenovány podle kódu pro odeslání (např. web_form_input_name-name, web_form_input_name-city ...) ve tvaru <input type="edit" name="web_form_input_name-name" > ......


----- Kód pro umístění na Vaše stránky -----

$ISPadminDomain = "server.ispadmin.eu:80"; /* Domain of your Support interface in ISPadmin, e.g.: support.ispadmin.eu or demo.ispadmin.eu:81 */


/* $_POST[] params fill of your web */


$name = $_POST['web_form_input_name-name'];

$surname = $_POST['web_form_input_name-surname'];

$street = $_POST['web_form_input_name-street'];

$city = $_POST['web_form_input_name-city'];

$zip = $_POST['web_form_input_name-zip'];

$email = $_POST['web_form_input_name-email'];

$phone = $_POST['web_form_input_name-phone'];

$download = $_POST['web_form_input_name-download'];

$description = $_POST['web_form_input_name-description'];


$vars = array( "name"=>$name, "surname" => $surname, "street" => $street, "city" => $city, "zip" => $zip, "email" => $email,
"phone" => $phone, "download" => $download, "description" => $description );


$ch = curl_init( $ISPadminDomain . "/service_request_add.php" );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $vars );

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 0);

$output = curl_exec( $ch );

curl_close( $ch );


----- KONEC kódu pro umístění na Vaše stránky -----

Lokalizace CA

Na fakturách se zobrazuje měna ve tvaru například "$ 5.99" místo původního "5.99 $".

Lokalizace IT

Pokud je u klienta nastaven typ úhrady na "Složenka", tak se na faktuře zobrazí vyplněná složenka používaná v IT.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika