ISPadmin 4.03

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Upraven import VOIP IPEX, kde došlo ke změně strukruty dat v SOAP rozhraní na straně IPEXu.
Opravena chyba při vyčítání a zobrazování grafů kabelových modemů, kdy se zobrazovaly chybně hodnoty přenosu.

NOVINKY

V menu Nastavení / Číselníky / Klienti / Skupiny klientů se u každé skupiny zobrazuje také počet klientů ve skupině.
V menu Nastavení / Číselníky / Lokality se zobrazuje počet klientů v každé lokalitě.
Ve statistice klientů v menu Statistika / Stat. klientů se u služby DVBC a IPTV zobrazují i celkové tržby za služby.
V menu Klienti / Mobil je nově přidaný fulltext pro vyhledávání.
Pokud je uživatel typu RADIUS, tak je možné zadat pole SSID podobně jako u uživatele typu WIFI.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Nastavení / Číselníky / Klienti / Skupiny klientů
Nastavení / Číselníky / Lokality

AUTOMATICKÁ KONVERZE DOKUMENTU DO PDF

Do systému byla nově experimentálně implementována funkce automatické konverze dokumentů a smluv do PDF.
Při uploadu RTF dokumentu se provede automatická konverze do PDF pomocí LibreOffice, které na pozadí provede konverzi.
Prozatím je funkce automatické konverze dokumentu implementována v menu Nastavení / Smlouvy pro otestování správné funkčnosti.
Pokud se provede upload nového RTF dokumentu, tak automaticky během pár vteřin proběhne konverze do PDF a vedle ikony pro uložení RTF dokumentu se objeví také ikona pro uložení PDF dokumentu.
V praxi se však může stát, že při konverzi z RTF do PDF se trochu změní formát a výsledný dokument PDF je například na dvě stránky (poslední řádek je na samostatné stránce). Toto je způsobeno nedokonalostí RTF, kdy při konverzi se použije trochu jiný font, který má například jinou velikost. V tomto případě je potřeba upravit zdrojový RTF (například použít jiné řádkování) a opět provést upload do systému. Následně po provedené konverzi opět zkontrolovat výsledné PDF zda již odpovídá požadavku na formátování.
V případě že si nepřejete používat PDF konverzi, je možné v menu Nastavení / Syst. nastavení / Obecné klíč "pdf_automatic_convert" nastavit na hodnotu 0.
V dalších verzích systému bude doplněna automatická konverze smluv v kartě klienta.

UBNT - PODPORA VERZE 5.5.8

Verze UBNT 5.5.8 používá pro komunikaci jiný protokol. Nově přidána podpora nového protokolu pro komunikaci s jednotkami UBNT včetně potřebných knihoven.

FAKTURACE

Upraven export do účetního systému PL SYMPLEX. Nově se data konvertují do kódování cp1250
Opraveny drobné chyby v záložce "Fakturace / Faktury"
Do exportu pro účetní systém OMEGA přidáno rozlišení pro "kontrolní výkaz DPH"

FAKTURACE - SIPO

Pokud jsou faktury vystavené jako zálohové, tak při úhradě přes SIPO a nahrátí výpisu v menu "Fakturace / Banka / SIPO" se z těchto zálohových faktur (které nejsou daňovým dokladem) automaticky stanou standardní faktury podobně jako při standardní úhradě bankovním převodem.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Opravena chyba kdy se při stornování úhrady v kartě klienta stále tato platba v menu "Fakturace / Banka / FIO" zobrazovala jako spárovaná.

NOVINKY

V kartě klienta v menu "Aktivní služby" je nově v přehledu služeb u služby VOIP zobrazena provolaná částka i za další telefonní čísla. Zobrazena je zde také provolaná částka a délka hovoru za předchozí měsíc.
V kartě klienta v menu "Informace" se zobrazuje i "Zastupující osoba", pokud je vyplněna.
Na switchi se nově vyčítají MAC adresy zařízení, která jsou k portu připojena. V záložce "Routery" po najetí myší na port switche se zobrazí graf přenosů a také jsou zde zobrazeny tyto "Vyčtené MAC adresy" koncových zařízení.
V menu "Statistiky / Stat. klientů" je nově statistika rozdělena i podle typu služby IPTV a DVBC.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Fakturace / Faktury
Fakturace / Banka / Nedentifikované platby
Fakturace / Banka / Email
Fakturace / Banka / Supercash
Statistiky / Seznam vysílačů
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Typy skladu
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Typy zboží
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Druhy zboží
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Dodavatelé
Nastavení / Číselníky / Typy úkolů / Add, Edit

PLÁNOVÁNÍ

Při vytváření úkolu je možné zadat do kdy má přidělený technik kontaktovat klienta.
V menu "Plánování / Volné" kde jsou zobrazeny volné úkoly je checkbox "zobrazit při přihlášení". Nově pokud je tento checkbox aktivní, tak v případě, že nemá technik přidělen žádný "volný" úkol tak se tato stránka nezobrazí (původně se zobrazovala prázdná stránka).
V menu "Nastavení / Číselníky / Typy úkolů" je možné nyní u každého úkolu přidat požadované dokumenty, které je nutné při uzavření (vyřešení) úkolu nejdříve uploadovat. Upload dokumentu může být povinný při uzavírání úkolu v rozhraní technika.

PLÁNOVÁNÍ - ROZHRANÍ PRO TECHNIKY

Vzhledem k potřebě řízení plánu techniků u větších společností jsou zahájeny práce na speciálním rozhraní pouze pro techniky, kteří nebudou mít plný přístup do systému, ale budou mít pouze přístup do svého rozhraní, kde uvidí naplánovanou práci s potřebnými informacemi pro vykonání přidělených úkolů.
V menu "Nastavení / Administrátoři" je nová záložka "Technici". Zde je možné přidat technika, který může mít přístup pouze do omezeného rozhraní pro techniky. Zde se vyplní potřebné údaje jako je jméno, adresa, email, telefon, uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Každý technik může mít přidělenou lokalitu do které náleží. Je to pro případ, kdy se technik stará pouze o klienty z určité lokality a ostatní geografické lokality jej nezajímají. Toto rozdělení bude použito pro plánování úkolů technikům. Každý technik může mít přiděleno více "primárních" lokalit a několik "sekundárních" lokalit což jsou lokality, kde se o klienty stará jiný technik, ale v případě potřeby (například malá dojezdová vzdálenost) je technik z jiné lokality schopen se o tyto klienty postarat. Lokality zobrazované při přidávání technika jsou provázané s lokalitou zadanou v menu "Nastavení / Číselníky / Lokality". Následně je každý klient přiřazen do nějaké lokality. Lokality jsou rozděleny například geograficky.
Pokud je vytvořen přístup technikovi, tak tento technik se může přihlásit přes standardní přihlašovací obrazovku systému. Po zadání správného jména a hesla je přesměrován do omezeného rozhraní, kde vidí pouze zadané úkoly se kterými může pracovat.
Pokud je vyplněn u úkolu požadavek na kontaktování klienta, tak technik může k úkolu zadat, že klient byl kontaktován. V tomto případě je nutné vyplnit datum (kdy byl klient kontaktován) a také je nutné vyplnit výsledek kontaktu s klientem (například nebere telefon ...).
V případě vyřešení úkolu je možné tento úkol uzavřít. Při uzavírání úkolu je nutné uploadovat požadované dokumenty (pokud jsou povinné) a také je nutné popsat způsob vyřešení úkolu.
U každého úkolu je poznámka, kam je možné si uložit nějaké důležité informace potřebné pro vyřešení úkolu.

FAKTURACE

Přidán nový typ exportu do účetního systému ÚČTO. Typ exportu faktur do účetního systému je možné nastavit v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export". Hodnota pro export do účetního systému ÚČTO je "20".
Upraven export faktur do účetního systému MK-SOFT (doplněny chybějící XML tagy).
Přidán nový typ exportu do účetního systému OBERON. Typ exportu faktur do účetního systému je možné nastavit v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export". Hodnota pro export do účetního systému OBERON je "21".
Při odesílání upomínek faktur se nově jako email odesílatele nastaví email, který je uveden v nastavení fakturační skupiny v menu "Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny". Pokud tento email není vyplněn, tak se použije email odesílatele z obecného nastavení fakturace v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "billing_email".
Upraven export do účetního systému POHODA, kde je přidán export dat (správné zařazení položek) pro "Kontrolní výkaz DPH" nutný pro SK lokalizaci.
Upraven export do účetního systému MONEY S3, kde se do částky bez DPH započítává také částka zaokrouhlení faktury.
Vzhledem k tomu, ze Česká Spořitelna změnila formát importu bankovního výpisu, byly tyto změny zaimplementovány (menu "Fakturace / Banka / Import").

FAKTURACE - EXPORT PLATEB

V menu "Fakturace / Banka / Import" je nyní možné u položky "Tisk všech plateb za období" kliknutím na ikonu "XML" provést uložení plateb do XML. Nově jsou do exportu zařazeny XML tagy:
<invPrice>112.00</invPrice> Cena na faktuře ke které je platba přiřazena
<invPriceAddedToInvoice>112</invPriceAddedToInvoice> Částka z platby, která se k faktuře připsala
<assignedCreditDetail>
<creditId>1</creditId> ID v tabulce kreditu
<creditPrice>65338.00</creditPrice> Částka připsaná do kreditu
</assignedCreditDetail>

V menu "Fakturace / Přeplatky / Započteno" je v tabulce vpravo nahoře ikona XML. Kliknutím na tuto ikonu se provede export přeplatku v XML formátu:
<credits>
<credit>
<creditType>addToInvoice</creditType> Typ zpracování (3 možnosti)
1 - addToInvoice - Připsáno na fakturu
2 - backToClientByBankTransfer - Vráceno klientovi na bankovní účet
3 - backToClientByCash - Vráceno klientovi v hotovosti
<clientId>6012</clientId> ID klienta
<price>400.00</price> Částka
<invSymVariable>35</invSymVariable> VS faktury (pouze u typu zpracování addToInvoice )
<invSymSpecific>6012</invSymSpecific> SS faktury (pouze u typu zpracování addToInvoice )
<invId>10</invId> ID faktury (pouze u typu zpracování addToInvoice )
</credit>
</credits>

FAKTURACE - SEPA PLATBY

Většina zemí v Eurozóně má od 1.2.2014 povinnost zavést a plně přejít na tzv. SEPA platby, které mají sloužit ke sjednocení domácích ale hlavně zahraničních plateb mezi jednotlivými bankami v EU (podrobnější informace o důvodech a cílech tohoto projektu jsou k dispozici na portálu http://www.europeanpaymentscouncil.eu).
V rámci této povinnosti byly SEPA platby implementovány do systému ISPadmin, a to v univerzálním XML formátu SEPA CORE SDD, který slouží pouze pro inkasní platby. Konkrétně se jedná o standard pain.008.001.02, který nahrazuje jednotlivé domácí formáty pro vytvářené inkasní soubory zasílané do banky a je platný pro všechny země v Eurozóně.
V rámci přechodu na SEPA platby je nezbytné změnit jednotlivé bankovní účty na mezinárodní formát IBAN a identifikace banky je sjednocena do tzv. BIC kódu, v opačném případě nebudou inkasní platby v exportním XML souboru správně identifikovány a nedojde k provedení inkasní platby.
V kartě klienta (v levém menu "Informace / Upravit") je nově možnost zadat IBAN a BIC kód, se kterými systém dále pracuje při vytváření inkasního SEPA SDD XML souboru zasílaného do banky.
V menu "Fakturace / Faktury" je po vytvoření faktur pro danou fakturační skupinu nově k dispozici možnost vygenerovat XML soubor pro výše zmíněné inkasní SEPA platby.
Vzhledem k faktu, že navzdory povinnosti nemají některé banky doposud možnost přijímat tyto XML soubory a v rámci určitých vyjímek EPC (European Payments Council) pro jednotlivé země EU je možné využívat variace domácích inkasních souborů, které nejsou univerzálním formátem platným v jiných zemích. Doporučujeme předem prověřit možnosti konkrétní banky využívané providerem.

SLUŽBA MOBIL

V menu "Klienti" přidána nová záložka "Mobil", kde se zobrazují údaje klientů, kteří mají aktivní službu "Mobil".
U každé služby "Mobil" je nyní možné přidat více telefonních čísel. Původně bylo možné zadávat pouze jedno telefonní číslo k jedné službě. V přehledu aktivních služeb v kartě klient se zobrazují další přidělená čísla. Další přidělená čísla se zobrazují i ve výpisu hovorů.
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / SIM karty" je možné hromadně importovat SIM karty z CSV souboru. CSV soubor musí mít následující format: ICCID; IMSI; PRESENCE; HLR_ACTIVE; BRAND; PARTNER_ID; HID; MSISDN
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / Čísla" je možné hromadně přidávat rozsahy tel. čísel.

FAKTURACE - MOBILNÍ SLUŽBA

Nově probíhá automaticky fakturace mobilní služby při hromadné fakturaci.
V menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" je nový klíč "mobile_invoicing_offset". Zde je možné nadefinovat za který měsíc se má fakturovat hovorné.
0 - Aktuální měsíc (vystavuji faktury za 2/2014 - služba mobil za 2/2014 a hovorné mobil 2/2014 )
1 - Měsíc zpětně (vystavuji faktury za 2/2014 - služba mobil za 2/2014 a hovorné mobil 1/2014 )
2 - Dva měsíce zpětně (vystavuji faktury za 2/2014 - služba mobil za 2/2014 a hovorné mobil 12/2013 )
Pokud je u mobilní služby nastavena paušální cena, tak tato cena bude při hromadné fakturaci vyfakturována.

FOTOGALERIE - KONVERZE VELIKOSTI UPLOADOVANÝCH FOTEK

Nově je možné při uploadování fotek do fotogalerie v kartě klienta změnit velikost fotek, které jsou uloženy na disku. Je to především z důvodu, že většina nových fotoaparátů ukládá fotky ve vysokém rozlišení a zbytečně tyto fotky zabírají místo na disku.
V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" je nový klíč "photo_default_width". Zde je možné nastavit defaultní šířku uploadované fotky. Výška fotky se vypočítá dle správného poměru stran. Výchozí hodnota je nastavena na 0. Toto nastavení znamená, že při uploadu fotky se uloží v originální velikosti bez změny rozměru.
Při uploadu fotky do fotogalerie v kartě klienta se automaticky nastaví šířka fotky na defaultní hodnotu, ale z pop-up menu je možné vybrat i jiný rozměr pro upload.

IPEX

Pro použití SOAP brány IPEX je nutné zadat přihlašovací údaje pro přístup k výpisům a dalšímu nastavení. V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" je klíč "ipex_username" a "ipex_password". Tyto údaje je možné získat v administračním portálu IPEXu.
Účet se aktivuje v portálu B2BISP6 společnosti IPEX v záložce Nastavení v sekci přístupových účtů. Zadá se jméno, heslo a nastaví se kompletní přístup.

ZÁLOHOVÁNÍ SYSTÉMU

Přidána kontrola správného odeslání zálohy na FTP. Pokud nastane na FTP serveru chyba (například není možné se na FTP server přihlásit), tak se záloha na FTP nepřenesla a administrátor systému nebyl o této události informován. Nyní systém při chybě zálohování na FTP odešle chybu a je možné problém řešit.
V menu "Nastaveni / Syst. nastavení / Zálohování" je nový checkbox "Odesílat email při chybě" a také možnost nastavení emailové adresy. Pokud není adresa pro odeslání chyby vyplněna, tak se chybová hláška odešle na email, který je uveden v hodnote "admin_email" v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné". Pokud je email vyplněn, tak se chybová hláška odesílá na tento email.
Email se odesílá pouze při chybě. Pokud zálohování proběhne bez problému, tak se email neodesílá.

INFORMACE O KONČÍCÍ SMLOUVĚ KLIENTA

Nyní je možné klienta informovat automaticky o jeho končící smlouvě Internet. Smlouva musí být na dobu určitou a nastavení se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné". Klient musí mít vyplněn email v kartě klienta.

user_ending_contract_days - kolik dní před vypršením smlouvy se email odešle
user_ending_contract_hour - v jakou hodinu se bude email odesílat
user_ending_contract_send - zapnout / vypnout tuto funkci

Nastavení emailu se provádí v menu "Nastavení / Ostatní / Šablony emailu" a ve sloupečku "Končící smlouva" označte Vámi zvolenou šablonu. Je možné využít systémové proměnné pro Klienta a také pro službu Internet.

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

Přidány nové systémové proměnné pro smlouvy. Systémové proměnné je možné zobrazit v menu "Nastavení / Smlouvy"
$STAT$ - Stát (například Česká Republika)
$STAT_FAKT$ - Stát (fakturační)

CMTS

Původně se přenesená data klientů vyčítala z routeru, který byl zařazen před CMTS. V některých případech však nebylo možné vzhledem k topologii sítě data z takového routeru vyčítat.
Nově se přenesená data vyčítají přímo z kabelových modemů, takže není nutné data vyčítat z routeru.

LOKALIZACE HU

Opravena chyba při zobrazení stornovaných faktur.

LOKALIZACE ES

Při přidání nebo editaci kontaktních údajů v kartě klienta se automaticky vypočítá IBAN a BIC podle zadaného čísla účtu klienta. Tyto údaje jsou následně zobrazeny v kartě klienta.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika