ISPadmin 4.04

BETA3

OPRAVY

V nové verzi prohlížeče Chrome nebylo možné příjmout ve fakturaci platbu v hotovosti. Provedena úprava kódu a příjem hotovostní platby již funguje i v Chrome.

CMTS

Přidána podpora CMTS headendu řady CISCO UBR 10000.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Nastavení / Info Page / Inf. Zprávy

PLÁNOVÁNÍ / KALENDÁŘ

Opraveny drobné reportované chyby zobrazení kalendáře.
Aktuálně zobrazený den v kalendáři se ukládá do databáze a při opětovném zobrazení kalendáře se zobrazí předem vybraný den v kalendáři a nikoli aktuální den.
Uzavřené úkoly se v kalendáři podbarví zeleně.
Přidáno zobrazení týdenního plánu (původně se zobrazoval pouze denní a mesíční plán).

MIKROTIK

Provedeny drobné optimalizace pravidel nového firewallu.

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

$CENA_ZAKLADNI$ ($INT_BASE_PRICE$) - bude nahrazena za základní cenu za službu Internet, bez slev, paušální ceny.
$TYP_SMLOUVY$ ($INT_CONTRACT_TYPE$) - bude nahrazena textem "Smlouva na dobu určitou" nebo "Smlouva na dobu neurčitou".

FAKTURACE

Pokud je vystavena zálohová faktura se složenkou, tak se na této složence nezobrazuje číslo faktury jako SS, protože zálohové faktury mají interně záporné číslo a toto se původně propisovalo na složenku.

RADIUS

Pokud je používáno ověření přes RADIUS na routerech mikrotik, tak je nutné mít nastaven parametr interim-update na Mikrotiku ( /ppp aaa interim-update) na hodnotu vyšší než 0. Pokud tomu tak není, tak se v logu radius (záložka "Routery / Radius / Log ověření" ) nezobrazí logy přístupu a přenesených dat. Nyní se provádí automatická kontrola této hodnoty a pokud není správně nastavena, tak se nastaví na hodnotu 30. Tím se zajistí zasílání accounting informací z routeru do radiusu každých 30 vteřin a následné zobrazení v systému.

IPTV

U každého balíčku IPTV je možné zadat časové období od - do. Toto období bude následně použito k fakturaci balíčku.
Upraveno počítání slevy služby IPTV pro fakturaci. Výsledná sleva se počítá ze všech paušálních poplatků a ceny všech balíčků.
Nově je u služby IPTV počítáno i s položkou "Fakturovat od - do".

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
V menu "Klienti / Kontakty" se do počtu aktivních služeb (počet služeb zobrazených v seznamu) nepočítala služba IPTV.
Banka "Poštovní spořitelna" změnila formát výpisu avíza zasílané emailem. Nový formát je zapracován.
U služby "Mobil" se nyní při smazání služby uvolní číslo SIM a je možné jej přidělit k jinému číslu MSISDN.

NOVINKY

V menu "Ostatní / Export / Volitelné" je nově možnost provést export klientů podle volitelných kriterií. Je možné specifikovat exportované sloupce a formát výstupu (CSV nebo PDF).
V menu "Nastavení / Smlouvy / Typy" je možné vytvořit číselník typů smluv a dokumentů. Pokud je číselník nastaven, tak je možné u každého vzoru smlouvy přiřadit také typ smlouvy. Toto rozdělení se bude více používat v dalších verzích systému.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Klienti / Kontakty
Karta klienta / Fakturace / Detail (kliknutí na detail u vystavené faktury)
Karta klienta / Fakturace / Detail / Hotovostní platba
Plánování / Denní (kalendář)
Fakturace / Faktury / Export faktur

CENTRÁLNÍ SKLAD

Nově se při naskladňování zboží ukládá čas vložení daného typu zboží. Ten je poté možné vidět v číselníku (menu "Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží") a je tedy možné sledovat, kdy bylo jaké zboží naposledy naskladněno. Tabulku je možné podle tohoto sloupce také řadit.

INFORMAČNÍ STRÁNKY

Nově je možné zobrazit informační stránky klientovi při přístupu na Internet. Pokud klient otevře prohlížeč a pokusí se přistoupit na Internet přes port 80, tak v případě aktivní informační zprávy se mu zobrazí zpráva a pod ní se zobrazí tlačítko "OK". Po kliknutí na toto tlačítko (potvrzení, že zprávu přečetl) se klient normálně připojí na Internet. Při dalším přístupu na Internet (například druhý den) se již tato informační stránka klientovi nezobrazí.
Tento systém je vhodný například pro upozornění klientů na plánovaný výpadek nebo zobrazení jiných informací.
V menu "Nastavení / Info page / Informační zprávy" je možné nastavit jednotlivé informační zprávy. U každé zprávy je možné nastavit pro které klienty se má zpráva zobrazit. Toto je možné definovat podle routeru, skupiny klientů a stavu klientů.
U každé zprávy je možné vyplnit text, který se má klientovi zobrazit. Jsou zde dvě zadávací pole.
Zpráva pro identifikovaného klienta - tato zpráva se zobrazí klientovi, který je podle IP adresy nalezen. V praxi se může vyskytnout případ, kdy je klient za NATem, a tedy na routeru na kterém je přípojení, není jeho IP adresa viditelná (protože je přenatovaná na veřejnou).
V této zprávě je možné používat systémové proměnné (například jméno), které se nahradí údaji z karty klienta.
Zpráva pro neidentifikovaného klienta - tato zpráva se zobrazí uživatelům, kteří nejsou identifikováni podle IP adresy (například uživatelé za NATem).
V jeden okamžik může být aktivní pouze jedna informační stránka.

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Banka / Email" přidáno výraznější podbarvení počtu spárovaných a nespárovaných plateb.
Splátkový kalendář byl přejmenován (název dokladu) na "Platební kalendář".
V menu "Fakturace / Banka / Email" je přidána možnost fulltextového vyhledávání.
Přidán nový typ exportu faktur pro účetní systém EKONOM. V menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export" je to hodnota 22.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

Přidány nové systémové proměnné pro smlouvy.
$IBAN_POSKYTOVATEL$ - IBAN poskytovatele
$BIC_POSKYTOVATEL$ - BIC poskytovatele

MIKROTIK - MONITOROVÁNÍ STAVU UPS

Pokud je k routeru Mikrotik připojena UPS (je nainstalován správný ovladač), která je správně rozpoznána, tak systém dokáže monitorovat napětí UPS a v případě výpadku napájení zaslat informační email.
V případě že je UPS připojena, tak v menu "Routery / Router Status / Routery" je u každého routeru ve sloupci "UPS [V]" zobrazeno aktuální napětí na UPS. Kliknutím na hodnotu napětí se zobrazí detailní graf.
Pokud dojde k výpadku elektrického napájení, tak systém odešle email na emailovou adresu uvedenou v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" klíč "admin_email".

MIKROTIK

Provedeny optimalizace pravidel FIREWALL a NAT do stromové struktury. Podobně jako již nový MANGLE, tak i FILTER a NAT začne využivat stromovou strukturu řazení pravidel dle schématu:

Pravidla FIREWALL
FILTER -| vlastní pravidla (bez označení ispadmin)
  | ispadmin_first_forward
 | ispadmin_first_(pořadí)_(komentář)
 .
 .
  | ispadmin_service_forward
 | ispadmin_SSH_trust_server_(IP)
 | ispadmin_SMTP_trust_server_(IP)
 | rtr_(jméno routeru)_ispadmin_up
 | rtr_(jméno routeru)_ispadmin_down
 | dev_(jmeno zarizeni)_ispadmin_up
 | dev_(jméno zarizeni)_ispadmin_down
 | switch_(jméno switche)_ispadmin_up
 | switch_(jméno switche)_ispadmin_down
 | ispadmin_services_mac_up
 | ispadmin_services_mac_down
 .
 .
  | ispadmin_basic_forward
 | ispadmin_group_src_(IP rozsah)
 | iptel_(tel číslo)_(id)_ispadmin_up
 | (jméno klienta)_ispadmin_(id)_up
 .
 .
 .
 .
 | ispadmin_group_dst_(IP rozsah)
 | iptel_(tel číslo)_(id)_ispadmin_down
 | (jméno klienta)_ispadmin_(id)_down
 .
 .
 .
 .
  | ispadmin_last_forward
 | ispadmin_last_(pořadí)_(komentář)
 .
 .
  | ispadmin_drop_forward
 | ispadmin_drop_NETWORK
 | ispadmin_DROP_SSH
 | ispadmin_DROP_SMTP

Tato struktura zajišťuje velmi detailní zpracování firewalu a v důsledku zavedení skoku i efektivní procházení a zvýšení výkonu při menším zatížení (již se nemusí procházet celý strom firewallu (třeba i tisíce pravidel), aby se našlo pravidlo na úplném závěru, ale projde maximálně pár skoky (3-5), aby se dostal do poslední větve, kde projde x-pravidel závisle na zadané masce pro sítě. Tuto velikost masky (bloku po kterém jsou jednotlivé rozsahy rozděleny) je možné nastavit v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik" klíč "mikrotik_mangle_net_block". Přitom je zachována možnost zapisovat vlastní sadu pravidel globálně pro všechny routery (menu "Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik" klíč "mikrotik_default_fw") na začátku stromu (klíč "mikrotik_default_fw_last" pro sadu pravidel umístěných na konci firewallu). K této defaultní sadě pravidel je možné přímo u routeru přidat individuální, pro každý router vlastní pravidla, která jsou platná pouze pro konkrétní router. Pravidla je možné nastavit při editaci routeru. Jedná se o pravidla uvedená v položce "Úvodní FW na routeru" a "Závěrečný FW na routeru". Tím je dána variabilita firewalu.
Nově se vytváří v "address-listu" na routeru Mikrotik seznam (název - ispadmin_DROP_NETWORS) IP adres, do kterého jsou zapisovány sítě klientských rozsahů pro dropování provozu neregistrovaným klientům. Při aktualizaci routerů se již nemažou a nepřidávají tyto rozsahy, pouze se na dobu updatu "disabluje" zakazovací chain "ispadmin_drop_forward".

Pravidla MANGLE
NAT ----| vlastní pravidla (bez označení ispadmin)
 | ispadmin_first_(název chainu)
 | ispadmin_first_(pořadí)_(komentář)
 .
 .
 | ispadmin_first_dstnat
 | ispadmin_remind
 | remind
 | ispadmin_info_pages
 | info_pages
 | ispadmin_service_dstnat
 | ispadmin_trustserver_https__(doména)
 .
 .
 | ispadmin_basic_forward
 | ispadmin_disabled_user
 | ispadmin_last_(název chainu)
 | ispadmin_last_(pořadí)_(komentář)

Opět tato struktura zajišťuje velmi detailní zpracování firewalu v sekci NAT. Zpracování je podobné jako u pravidel FIREWALL. Při editaci routeru je opět možné zadat pro konkrétní router "Úvodní MANGLE" a "Závěrečný MANGLE", který funguje obdobně jako u pravidel FIREWALL.
Doporučujeme použít v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik" volbu "mikrotik_nat_disable_users" = 2, která zajistí zapisování pozastavených klientů do "address-list" a vytvoření pouze 3 pravidel pro každý důvod pozastavení v NATu místo zapisování 3 pravidel pro každého pozastaveného klienta. Tím se opět snižuje zátěž při updatu routeru.

IPTV

Nově je možné ke službě IPTV přidat neomezený počet set top boxů.
Při přidání služby IPTV je nutné přidat jeden set top box a následně je možné další set-top boxy přidávat kliknutím na tlačítko "Přidat nový set-top box".
U každého set-top boxu je možné přidat popis.
U každého set-top boxu je možné přidat lokalitu, přípojný bod a IP adresu.
U každého routeru je možné v položce "Routované sítě" (záložka Routery) přidat IP rozsah pouze pro IPTV. Následně při přidání nového set-top boxu je možné při výběru IP adresy zvolit IP adresu z rozsahu přiděleného pro IPTV set-top boxy.
V případě že na routeru (kterému je set-top box přidělen) není přidělen žádný rozsah pro IPTV, tak se v nabídce IP adresy nabídne IP adresa z rozsahu pro klienty. Tato volba se použije v případě že IP rozsah je společný pro klienty i pro IPTV set-top boxy.
Pokud je služba IPTV odstraněna, tak v kartě klienta v menu "Aktivní služby" po kliknutí na tlačítko "Zobrazit odstraněné služby" se tato odstraněná IPTV služba zobrazí a kliknutím na tlačítko "Obnovit" je služba obnovena.

ROUTERY - ROUTOVANÉ SÍTĚ

V záložce "Routery" v položce "Routované sítě" (u každého routeru) je možné přidat IP rozsah s přípojným bodem a následně je možné podle přípojného bodu přidělovat IP adresy.
Pokud jsou definované "přípojné body" na routeru, tak je možné v routovaných sítích (sítě přidělené pro uživatele, voip, iptv ...) přidělit k určitému rozsahu přípojný bod. Například při připojení optikou mohou přípojné body reprezentovat jednotlivé VLANy.
Při přidání služby IPTV je možné při přidání set-top boxu a při nastavení správné adresy vybrat router a přípojný bod. Pokud je vybrán přípojný bod, který je přidělen k IP rozsahům (v routovaných sítích), tak se v nabídce IP adresy pro set-top box nabízí pouze IP rozsahy, které jsou přiřazeny k tomuto přípojnému bodu. Použití je vhodné, pokud je na routeru nastaveno například 300 VLANů, kde každý VLAN má v záložce "Routované sítě" záznam. Při standardním postupu se při výběru IP adresy zobrazí nabídka 300 IP rozsahů. Pokud je však vybrán přípojný bod, tak se zobrazí například pouze 5 VLANů, které jsou k tomuto přípojnému bodu přiřazeny.
Prozatím tento výběr IP adresy podle přípojného bodu je funkční pouze u služby IPTV. Postupně tento systém bude zapracován do nastavení IP adres i u ostatních služeb.

PLÁNOVÁNÍ - KALENDÁŘ

Kompletně přepsaná záložka "Plánování / Kalendář", která nahrazuje původní kalendář, který byl dostupný pod záložkou "Plánování / Denní", "Plánování / Týdenní" a "Plánování / Měsíční".
V pravém horním rohu kalendáře je možné se přepínat mezi denním nebo měsíčním zobrazením.
V levém horním rohu kalendáře je možné kliknutím na šipku doprava nebo doleva přepínání mezi jednotlivými dny kalendáře.
Každý zobrazený úkol v kalendáři je možné přesouvat přetažením myší. Úkoly je možné takto přesouvat i mezi jednotlivými techniky.
U každého úkolu je možné změnit časové přidělení úkolu "roztažením" úkolu směrem dolů. Tím se změní čas na který je úkol přidělen.
Najetím myši na úkol se zobrazí detailní popis úkolu.
Kliknutím na úkol je možné tento úkol editovat.
Kliknutím v denním plánu na jméno technika (jméno technika je uvedeno jako název sloupce denního plánu) se otevře menu, kde je možné provést následující akce.
Zobrazit denní plán - zobrazí denní plán technika v PDF.
Zobrazit denní plán s dokončenými úkoly - zobrazí denní plán technika včetně dokončených úkolů.
Odeslat denní plán - odešle plán technika na email.
Zobrazit týdenní plán - zobrazí týdenní plán technika v PDF.
Odeslat týdenní plán - odešle týdenní plán technika na email.
Zobrazit servisní zásahy - zobrazí servisní zásahy pro technika naplánované na tento den.
Odeslat servisní zásahy - odešle naplánované servisní zásahy na email technika.
V levé části kalendáře je menu, kde je možné označit techniky, pro které se má kalendář zobrazovat. Kliknutím na tlačítko se jménem technika se toto tlačítko označí šedou barvou. V tomto případě se v denním kalendáři úkoly pro tohoto technika nezobrazují. Opětovným kliknutím na jméno technika se opět zobrazení kalendáře aktivuje. Nastavení zobrazení se automaticky uloží a při dalším přihlášení do systému se toto nastavení zobrazení plánu techniků automaticky aktivuje na denní plán.
Pod zobrazením techniků je možné zobrazit barevnou "Legendu" k jednotlivým typům úkolů a také "Statistiky nesplněných úkolů", kde jsou nyní zobrazeny pouze nesplněné úkoly. V budoucnu zde budou zobrazeny další dodatečné informace.

PLÁNOVÁNÍ - VEDOUCÍ TECHNIK

Nově přidána "funkce" vedoucího technika, což je v praxi nadřízený techniků, který kontroluje úkoly svých podřízených techniků.
V menu "Nastavení / Administrátoři" je u každého administrátora v nastavení oprávnění v sekci "Plánování" je nové oprávnění "Vedoucí technik". Pokud je toto oprávnění nastaveno, tak se zobrazí výběr techniků, které má vedoucí technik pod správou.
Pokud má administrátor systému oprávnění "Vedoucí technik", tak v plánování vidí plán pouze techniků, které má přidělené. Ostatní plány techniků se mu nezobrazí (v menu "Plánování"). Pokud má administrátor systému oprávnění "Správce plánování" nebo oprávnění "Master admin", tak vidí plány všech techniků (může si vybrat, které plány techniků se mají zobrazit).

CMTS

V menu "CMTS / CATV / CATV domy" je nově přidán filtr pro vyhledávání podle jednotlivých údajů.
V menu "Nastavení / Číselníky / CATV přípojky" je nově přidán filtr pro vyhledávání podle jednotlivých údajů.

LOKALIZACE NZ

Jako oddělovač desetinných míst v ceně je tečka (dříve byla čárka).

LOKALIZACE HU

U služby VOIP jsou při fakturaci prefixy 3620, 3630 a 3670 označeny jako "Mobil", ostatní čísla začínající prefixem 36 jsou označeny jako "Vnitrostátní hovory". Ostatní prefixy jsou označeny jako "Mezinárodní hovory".

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika